Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 6. augusta zomrel náš občan Jozef JURKOVIČ vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica č. 91.

 

Telesné pozostatky zosnulého budú vystavené v utorok 10. augusta o 15,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 16,00 hod.

 

     Česť jeho pamiatke!


 

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie