2016

 

 

 

 

 

 

2015

 

pdfs VZN č. 3/2015 (782 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Zohor.

 

pdfs VZN č. 2/2015 (327 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Zohor

 

pdfs VZN č. 1/2015 (597 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o dani za ubytovanie

 

2014

 

pdfs VZN č. 2/2014 (418 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Zohor

 

pdfs VZN č. 3/2014 + Dodatok č. 1 (557kB)

Všeobecne záväzné nariadenie k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Zohor
Dodatok č.1

 

pdfs VZN č. 4/2014 (2,5 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor

 

pdfs VZN č. 5/2014 (867 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

2013

 

pdfs VZN č. 1/2013 + Dodatok č. 1 (1,47 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zohor
Dodatok č.1

 

pdfs VZN č. 2/2013 + Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (4,74 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Zohor
Dodatok č.1
Dodatok č.2
Dodatok č.3
Dodatok č.4
Dodatok č.5
Dodatok č.6
Dodatok č.7
Dodatok č.8

 

2012

 

pdfs VZN č. 1/2012 (880 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o verejnej kanalizácii a odpadových vodách

 

pdfs VZN č. 3/2012 + Dodatok č.1 (1,91 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za úkony vykonávané na Obecnom úrade v Zohore
Dodatok č.1

 

2010

 

pdfs VZN č. 2/2010 + Dodatok č. 1 (1,75 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zohor.
Dodatok č. 1

 

2009

 

pdfs VZN č. 3/2009 (484 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie Trhový poriadok.

 

pdfs VZN č. 2/2009 (0,99 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Zohor a podmienkach predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu.

 

pdfs VZN č. 1/2009 (1,91 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o obecnej polícii.

 

2008

 

pdfs VZN č. 4/2008 (102 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Zohor.

 

2007

 

pdfs VZN č. 2/2007 (225 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Zohor - zmena a doplnok č. 1/2006.


 

pdfs VZN č. 1/2007 (1,46 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny - Nandin dvor, Vysoká pri Morave - Zohor rok 2006.


 

2006

 

pdfs VZN č. 1/2006 (620 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zohor o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. 


 

2005

 

pdfs VZN č. 1/2005 + Dodatok č. 1 (2,24 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o správe cintorína a zabezpečení poriadku na cintoríne v Zohore - cintorínsky poriadok
Dodatok č. 1


 

2004

 

pdfs VZN č. 5/2004 (260 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu základnej školy na území obce Zohor.


 

pdfs VZN č. 4/2004 (330 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o vykonávaní ochrannej deratizácie a dezinsekcie.


 

pdfs VZN č. 3/2004 + Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5 (1,12 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3
Dodatok č. 4
Dodatok č. 5


 

pdfs VZN č. 2/2004 (607 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území obce Zohor.

 

 

pdfs VZN č. 1/2004 (921 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vydávajú zásady postupu pri prijímaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupu pri vybavovaní petícií v podmienkach obce Zohor.

 

 

2003

 

pdfs VZN č. 1/2003 (1,39 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách hospodárenia s majetkom obce.

 

1998

 

pdfs VZN (308 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o zásadách vylepovania volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
Dodatok č. 1

 

1997

 

pdfs VZN (917 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie o prevode bytov a nebytových priestorov z vlastníctva obce Zohor do vlastníctva iných osôb.

 

1995

 

pdfs VZN č. 2/1995 + Dodatok č. 1 (1,27 MB)

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách spolunažívania.
Dodatok č. 1
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie