Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 24. novembra 2019 zomrel náš občan Peter PARTL vo veku nedožitých 39 rokov, posledne bytom Zohor, Kostolná 8.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 27. novembra o 13,30 hod v Dome smútku v Zohore a následne bude svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. 

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie