Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 2. februára 2020 zomrel náš občan Jozef EDER vo veku nedožitých 74 rokov, posledne bytom Zohor, Na dieloch 9.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 5. februára o 14,30 hod v Dome smútku v Zohore a pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 15,30 hodine.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie