Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 7. mája 2020 zomrel náš občan Pavel URBANIČ vo veku 69 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 32.

 

Pohrebné obrady začnú v stredu 13. mája o 14,00 hod svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore. Po omši pokračuje obrad pred Domom smútku.

 

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie