Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. júna zomrela naša občianka Miroslava KOLENIČOVÁ rodená Sirotová vo veku 91 rokov, posledne bytom Zohor, Poľná 7.

 

Pohreb zosnulej začne svätou omšou v sobotu 20. júna o 11,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

 

     Česť jej pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie