Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 8. augusta 2020 zomrel náš občan Ondrej MISTRÍK vo veku nedožitých 66 rokov, posledne bytom Zohor, Staničná 19.

 

Pohreb zosnulého začne svätou omšou vo štvrtok 13. augusta o 17,00 hodine a po svätej omši sa uskutoční pohrebný obrad.

     

     Česť jeho pamiatke!

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie