Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 15. novembra zomrel náš občan Dušan MÍZNER vo veku 65 rokov, posledne bytom Zohor, Na záhumní 29.

 

Pohreb zosnulého sa začne v piatok 19. novembra o 10,00 hodine v Dome smútku v Zohore a následne bude pokračovať svätá omša v rímsko - katolickom kostole v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie