Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. januára zomrel náš občan Robert KOVÁR vo veku 50 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná 3.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v piatok 13. januára od 11,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 12,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie