Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 10. januára zomrel náš občan Peter MATLOVIČ vo veku 80 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 13.

 

Telesné pozostatky zomrelého budú vystavené v stredu 18. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulého začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

      Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie