Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára zomrela naša občianka Štefánia ČULENOVÁ rodená Havlíková vo veku 79 rokov, posledne bytom Zohor, Dolná ulica 34.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené vo štvrtok 26. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie