Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 21. januára zomrela naša občianka Anna DEMETEROVÁ rodená Závracká vo veku nedožitých 79 rokov, posledne bytom Zohor, Kvetná ulica 37.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v piatok 27. januára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie