Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 1. februára 2023 zomrela naša občianka Henrieta ONDRÁČKOVÁ, rod. Balážová vo veku 52 rokov, posledne bytom Zohor, Lozornianska 39.

 

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 07. februára 2023 o 14:45 hodine v krematóriu v Bratislave.

 

     Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie