Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 16. februára zomrela naša občianka Anastázia ŠČEPÁNKOVÁ rodená Štefeková vo veku nedožitých 96 rokov, posledne bytom Zohor, Záhradná ulica 11.

 

Telesné pozostatky zomrelej budú vystavené v pondelok 20. februára od 13,30 hod v Dome smútku v Zohore. Pohreb zosnulej začne svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole v Zohore o 14,00 hod a následne bude pokračovať pohrebný obrad na cintoríne.

       

Česť jej pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie