Smútiaca rodina oznamuje príbuzným, známym a ostatným našim občanom, že dňa 28. februára zomrel náš občan Ján KOVÁR vo veku 67 rokov, posledne bytom Zohor, Požiarnicka 13/A.

 

Pohreb zosnulého začne v sobotu 4. marca o 14,00 hod v Dome smútku v Zohore.

 

     Česť jeho pamiatke!


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie