Rok 1966

V tomto roku vo februári bolo tak teplé počasie, na ktoré sa občania vôbec nepamätajú, lebo to bolo pred 115 rokmi. Po celý mesiac teplota stúpala medzi 5 až 18 stupňami C.
Na dvore ZDŠ stojí vyradené lietadlo "Tryskáč" M 16-15, toto lietadlo dostali ako odmenu od MNO z Prahy. Dňa 30.12.1965 dopravili ho mechanici a na mieste zmontovali.
18.2.1966 urobili prvý výkop elektrifikácie železníc na úseku Břeclav-Bratislava.

ŠKODY A NEHODY


15.3.1966 Mifkovič Leopold, nar. 15.11.1896 v Zohore skoro ráno išiel kŕmiť dobytok na JRD, pri jazde na bicykli dostal mŕtvicu /porážku/ a na mieste bol mŕtvy.

5.7.1966 Pavlačič Ján, nar. 10.1.1894 v Zohore 387 išiel na bicykli na ktorom mal priviazanú dlhú tyč a na tyči kosák, údajne išiel na ryby. Naproti idúce motorové vozidlo plné naložené senom zavadilo do kosáka bicyklistu a tohoto strhlo do priekopy, pri zrážke utrpel smrteľné zranenie.
19.8.1966 v dome Urbaniča Jána, nar. 28.12.1899 v Zohore 212 vypukol požiar, horela stodola chytená od bleska. Blesk udrel do stromu čo stál pri stodole. Následkom tohoto požiaru zhorela i stodola Lisy Alojza, nar. 26.10.1922 v Zohore 211. Škoda oboch bola 37.000 Kčs.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


V jarných mesiacoch JRD urobilo všetky práce v agrotechnických termínoch a boli všetky predpoklady pre sľubnú úrodu, ale špatné počasie cez žatvu toto všetko zmarilo. Toto zavinilo veľké straty v rastlinnej výrobe hlavne zeleniny. Najviac to bolo pocítiť u kapusty, kde boli príjmy splnené len na 42%. Práve z tohoto dôvodu boli tržby v rastlinnej výrobe o 400.000 Kčs menšie oproti plánu. No i napriek tomu rastlinná výroba dokázala vyrobiť dostatok krmív pre živočíšnu výrobu, hlavne sena a siláže. Toto sa potom odzrkadlilo na plnení plánu v živočíšnej výrobe, ktorá svoje tržby prekročila o 1 mil. Kčs. Takmer všetky ukazovatelia boli splnené na 100% a v niektorých prípadoch i vysoko prekročené, hlavne u mlieka o 176.000 litrov. Členovia družstva boli pravidelne odmeňovaní podľa plánovanej výšky noriem. Vzhľadom na dosiahnutie celkových príjmov družstva, navrhovala sa zvýšiť pracovnú normu z pôvodných 17,- na 20,- Kčs.  V investičnej výstavbe sa neplnilo o 120.000 Kčs čo stagnovalo následkom nedostatku stavebného materiálu. Pracovná morálka bola dobrá i pri sťažených podmienkach. Brigády z radov občanov sa uskutočňovali len pri zbere cukrovej repy. Pracovných síl v tomto roku bolo dostatok.


ŠKOLSTVO


Pre stabilizáciu učiteľských kádrov a k dosiahnutiu dobrých výsledkov bolo nutné zabezpečiť byty pre učiteľov u učiteľov, ktorí prichádzajú na zastupovanie je ťažko zabezpečiť ich odborný rast diaľkovým šatúdiom, lebo nesplňujú podmienky praxe. V niektorých triedach je väčší počet detí, čo sťažuje prácu učiteľa. ZRPŠ pri ZDŠ jeho práca v roku sa zhoršila pre neuvážené obsadenie funkcií.


MATERSKÁ ŠKOLA


Škola čo do počtu kapacity miest plne už nevyhovuje. Mnoho matiek, ktoré by chceli svoje deti umiestniť v MŠ, čo pre nedostatok miesta nemôže byť realizované. Tento problém dal by sa vyriešiť iba tak, že by sa v budove starej školy otvorila ešte jedna trieda, do ktorej by chodili deti najstaršieho veku. Potrebné je na dvore vybudovať detské ihrisko, aby nemuseli chodiť na športové ihrisko. Náklady na školu v roku činili 26.274,- Kčs.


DRUŽINA MLÁDEŽE


Materiálne zabezpečenie jej je nedostačujúce vplyvom nedostatku finančných prostriedkov. Ďalej je to nezáujem rodičov a ich nedôvera. Celkové náklady za rok 1966 robili 83.056,- Kčs.


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ


V školskej jedálni strava bola pripravená podľa noriem o správnej výžive, čím sa dosahovali jedlá kvalitné jak po stránke biologickej, tak i kalorickej. Kontrolné orgány boli s prácou jedálne veľmi spokojné. To sa prejavilo tým, že zamestnanci chodili na zaškolenie a bola tu exkurzia pracovníčok z iných jedální. Pri stolovaní detí konajú dozor učitelia, ktorí sa v jedálni stravujú. Jedáleň za rok 1966 mala 142.846,- Kčs výdavkov a 87.218,- Kčs príjmov.


KINO


V roku 1966 bolo premietnutých 309 predstavení, z čoho: 5 politicko-výchovných, 12 vedecko populárnych, 292 zábavných. Plán predstavení bol splnený na 103%. Plán návštevníkov 35.000 osôb a skutočnosť 40.172 osôb. Plán návštevnosti na 1 predstavení 117 návštevníkov a skutočnosť 130 návštevníkov. Premietnutých bolo predstavení 83 produkcií ČSSR, 46 produkcií SSSR, 65 produkcí ľudových demokracií a 115 produkcií ostatných štátov. Na predstaveniach bolo 11.714 návštevníkov produkcie ČSSR a 6.984 návštevníkov SSSR, 7.724 návštevníkov produkcie ľudových demokracií a 13.750 návštevníkov ostatných štátov. Z rozpočtu MNV bolo vynaložené náklady 38.663,- Kčs. Príjmy v roku činili 81.238,- Kčs.


OSVETOVÁ ČINNOSŤ


V roku 1966 na úseku vzdelávacej činnosti bolo uskutočnených 22 akcií, ktoré navštívilo 2.200 osôb. Najviac prednášok a relácií bolo uskutočnených v zdravotníctve 6, v poľnohospodárstve 6, vnútorná a zahraničná politika 3. Kultúrnych a spoločenských akcií bolo 40 s návštevnosťou 19.200 osôb. Najviac bolo tanečných zábav a ľudových veselíc a to 13, ktoré navštívilo 5.200 osôb. Treba spomenúť verejnú oslavu Medzinárodného družstevného dňa, na ktorej s veľkým úspechom vystúpil súbor Jánošík.


KNIŽNICA


Miestna ľudová knižnica mala 245 čitateľov. Z toho 62 dospelých a 183 mládeže do 15 rokov. Vypožičaných bolo v roku 5.396 kníh. Z toho 1.156 kníh náučnej literatúry, 1.733 kníh krásnej literatúry. Na jedného čitateľa pripadá 22 kníh a na jedného obyvateľa obce 1,5 kníh. Knižnica má v knižnom fonde 4.538 kníh. Najviac je krásnej literatúry pre dospelých. Pre dospelých čitateľov boli poriadané informatívne besedy o knihách, pre žiakov 4 a okrem toho boli 2 výstavy kníh.


DETSKÉ JASLE


Po dokončení prístavby detských jasiel počet miest sa zvýšil podľa kapacitnej normy na 36 detí. Lekár dochádza do DJ 2-krát týždenne, zaoberá sa preventívnymi prehliadkami detí, očkovaním, kontrolou jedálneho lístka a stará sa o hygienu a epidemiológiu detských jasiel. Tieto lekárske návštevy tvorili v priebehu roka 191 hodín. Celková obložnosť jaslí za rok 1966 bola na 78%. Absencia bola zapríčinená zväčša pre ochorenie detí a z titulu voľných sobôt. Finančné náklady na udržovanie detských jaslí za rok 1966 činili obnos 67.353,- Kčs a výnosy 27.481,- Kčs.


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE


Na spoločné stravovanie za 4.078 obedov v roku 1966 bol poskytnutý príspevok 17.148,- Kčs. Jednorázové finančné výpomoci boli poskytnuté v 46 prípadoch a bolo vyplatené 11.900,- Kčs. Okrem toho bol vyplatený jeden opakovací príspevok na potraviny 800,- Kčs.


MIESTNE HOSPODÁRSTVO


Miestne hospodárstvo malo v roku 1966 obrat finančných prostriedkov:

Príjem: hotovosť z roku 1965 bola 13.903,28 Kčs
Ročná tržba od obyvateľstva 66.599,37 Kčs, od socialistického sektora 56.612,70 Kčs.
Výdavky: výdavky na mzdy 86.758,60 Kčs, ostatné náklady 32.963,05 Kčs a odvod do rozpočtu MNV 7.000,- Kčs, zostatok finančných prostriedkov 10.393,70 Kčs.

ROZBOR ROZPOČTU MNV


Plánovaný rozpočet príjmov za rok 1966 nebol splnený o 3,75%. Nesplnenie príjmov sa odôvodňuje tým, že v školskej jedálni nebol počas roka plánovaný stav stravníkov. Nebol splnený plán na zdravotnom stredisku detských jasiel, kde bolo o 12 detí menej umiestnených ako stanoví plán. Ďalej nebol splnený plán u bytového hospodárstva, naopak bol dobre splnený plán rozpočtu daní a poplatkov ako i kina.

Plánovaný počet výdavkov nebol vyčerpaný oproti plánu o 2,5%. Stagnáciu čerpania zapríčinili západoslovenské elektrárne, ktoré nevyfakturovali organizáciam elektrický prúd. Plánované výdavky na hospodárstvo boli použité na úpravu toku Hlbočiny, opravu verejných studní, prístavbu detských jasiel, opravu obecných ciest, opravu obytných domov pod správou MNV, udržovanie verejného osvetlenia a na dokončenie parku. Podiel výdavkov na kultúrne, zdravotné a sociálne opatrenie z celkových výdavkov rozpočtu bolo 34,3%.

Rok 1967

Obec Zohor stáva sa strediskovou obcou, v tomto roku bola dokončená dostavba detských jasiel a prevedená výstavba verejnej studne a rozvodu vody po obci. Ďalej bola spracovaná technická dokumentácia pre výstavbu kultúrneho domu. Prevádzala sa generálna oprava zdravotného strediska. V obci bol zakúpený traktor, ktorý slúži obyvateľstvu na odvoz a prívoz materiálu hlavne do Bratislavy. Ďalšou významnou udalosťou sa stalo, že v tomto roku miestne hospodárstvo NV previedlo ďalšiu bezprašnú cestu od NV cez Izákovu ulicu, vedľa ZDŠ až k nádražiu.Ďalej bol urobený park pred hostincom /Kratochvíl/, urobená železná ohrada okolo kostola a vybetónovaný vchod do kostola. Prichystaný je hydroglóbus - rezervár vody, ktorý bude postavený za športovým ihriskom. Po celej obci je zabudovaných 13 výpustov vodovodu pre verejnú službu a 13 hydrantov pre požiarnikov. Bola preložená a postavená nová trafostanica, ktorá už pre rozsiahlosť obce už nevyhovovala. Prevedená a rozšírená elektrifikácia obce.

VÝSTAVBA OBCE


Výstavba domu služieb pre obyvateľstvo, generálna oprava domu Kostkovej pre spotrebné družstevníctvo. Výstavba telefónnej ústredne - automatika - pri NV, ďalej bola vystavená 4 bytová jednotka pre členov JRD a 2 bytové jednotky pre NB. V inviduálnej výstavbe bolo postavených 30 bytových jednotiek. NV previedol si generálnu opravu všetkých miestností. ČSD započalo s výstavbou 12 bytových jednotiek pre zamestnancov železníc a súčasne bola prevedená i kanalizácia pre bytové jednotky a okolie miestneho obyvateľstva. V tomto roku bolo prevedené ďalšie odvodňovanie chotára /okolie Macejkových/.


UDALOSTI ROKA


9.2.1967 Ožvold Alojz, nar. 4.5.1902, Zohor 474 bol pred domom 526 v noci o 22,00 hod. nájdený v kanáli zamrznutý - príčina pádu do jarku bol vysoký stupeň opilosti.

19.2.1967 došlo k podpáleniu kravína JRD mnohými žiakmi, ktorí týmto narobili pre JRD škody za 66.000,- Kčs a boli to: Didák Albín, nar. 19.2.1951, Zohor 533, Švehla Milan, nar. 21.2.1952, Zohor 526, Lukovský Miro, nar. 1.5.1951, Zohor 126, Polák Štefan, nar. 26.6.1951, Zohor 41, Haramia Pavol, nar. 2.2.1955, Zohor 143, Granec Ľudovít, nar. 25.2.1953, Král Ján, nar. 26.6.1953, Zohor 49, Prosňák Štefan, nar. 24.12.1952, Zohor 36, Štefek Marián, nar. 12.9.1951, Zohor 46, Valovič Milan, nar. 2.8.1952, Zohor 356.
8.5.1967 zomrel Šebo Pavol, nar. 19.10.1897 Modra bol dôchodcom a dlhoročným kronikárom obce. Pôsobil ako riaditeľ školy, správca a učiteľ v Zohore.
20.10.1967 Dudek Karol spolu so Švajdlenkom Martinom poľovníkmi išli na čakanie vysokej zvere do lozorských hôr. Dudek Karol nešťastnou náhodou zastrelil lozorského obyvateľa poľovníka Prokeša, ktorý mu zabudol dať poľovnícke znamenie.
10.11.1967 prišiel do železničnej stanice v Zohore prvý elektrický vlak z Prahy smerom do Bratislavy. Osobitný rýchlik Ex-510-10 doviezol na mimoriadnu slávnosť v stanici Zohor budovateľom elektrickej magistrály so straníckou a vládnou delegáciou, ktorú viedol kandidát Predsedníctva ÚV KSČ Sabolčík Michal spolu s ministrom dopravy Jindra Alojzom, ďalej primátor mesta Prahy Červený Ľudevít. Na stanici v Zohore už o 9,45 hod. ráno bolo všetko prichystané na túto milú slávnosť. Zastúpené boli všetky zložky NF, miestne školy aj programom. Dľžka elektrifikovanej železnice v ČSSR týmto aktom dosiahla dľžky 2.022 kilometrov.

FLUKTUÁCIA OBYVATEĽSTVA


V obci je 735 školopovinných detí, 520 občanov pracuje na Jednotnom roľníckom družstve. Dobré železničné spojenie a malá vzdialenosť do mesta dáva občanom možnosť cestovať mimo obec za zárobkom. 1.355 občanov cestuje hlavne do Bratislavy, z toho je 85% mládež do 30 rokov. Zbytok 380 občanov je prestárlych.


POĽNOHOSPODÁRSTVO


Priaznivé počasie tohoto roka pomohlo rýchlo ukončiť všetky poľnohospodárske práce. To malo za následok i to, že sa nemusel robiť ani postrek proti škodcom. V rastlinnej výrobe sa hospodárilo veľmi dobre, lebo plán bol splnený na 255,5%. Brigády boli potrebné len na zber cukrovej repy a všetky práce boli prevedené v agrotechnických termínoch.


ŠKOLSTVO


V materskej škole v roku sa stravovalo 97 detí zamestnaných matiek o ktoré sa staralo 6 kvalifikovaných učiteliek. V školskej jedálni sa stravovalo okolo 107 detí. Na Základnej deväťročnej škole učilo 27 učiteľov, v tomto roku boli zavedené i nepovinné predmety, zborový spev, nemčina, prírodopis a chémia.


KINO


V roku 1967 bolo premietnutých 312 predstavení, návštevnosť na jedno predstavenie bolo 112 osôb. Celkový výmos za tento rok 87.020,- Kčs.


OSVETA


Na tomto úseku bolo v roku prevedených 14 akcií s celkovou návštevnosťou 2.310 osôb. Kultúrnych a spoločenských akcií bolo 38 a navštívilo ich 20.980 osôb. V obci po prvýkrát spoločne sa oslavoval 1. máj slávnostne so sprievodom po obci. Najkrajšie boli zabezpečené večierky pomocníkov PS, strelecké preteky - večierok poľovníkov a včelárov a rozlúčkový večierok so žiakmi 9 tried ZDŠ.

Kronika je v tom najlepšom poriadku, pretože sú v nej vpísané všetké posledné roky.

ĽUDOVÁ KNIŽNICA


V roku 1967 obec mala 255 čitateľov. Z toho 68 dospelých a 187 mládeže. Čitatelia si vypožičali na čítanie 5.474 kníh. Knižnica má kapacitu 5.474 kníh a v roku bola doplnená o 371 kníh.


ZDRAVOTNÍCTVO


Detské jasle mali v roku 1967 kapacitu 34 miest. Deti sú rozdelené na dve čiastky a to na staršie a kojenecké. Pri deťoch pracujú 3 kvalifikované sestry a 2 pestúnky. Na detské jasle bolo v roku vynaložené 99.797,70 Kčs.


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE


V obci máme až 573 dôchodcov a na spoločné stravovanie dochádza denne 9 dôchodcov, ktorým bolo za 3.345 obedov vyplatené 15.620,50 Kčs. Jednorázové výpomoci boli poskytnuté 38 dôchodcom v obnose 13.150,- Kčs.


MIESTNE HOSPODÁRSTVO


Prevádzkareň Miestneho národného výboru v Zohore má na svojom úseku maliarov, murárov a traktorovú čatu. Z výsledkov hospodárenia boli odvedené do fondu rezerv a rozvoja pre Miestny národný výbor 84.000,- Kčs. Zostatok finančných prostriedkov ku koncu roka malo 18.269,70 Kčs.

Rok 1968

UDALOSTI ROKA

26.1.1968 - Po ceste do Stupavy veľkou rýchlosťou išiel na aute Jurkáček z Jakubova, v zátačke mu do cesty vbehol žiak 1. triedy Rybár Jozef, Zohor 521 a na mieste bol usmrtený - rozbitie lebky.

10.2.1968 - Vlámali sa do Mäsny a Spotrebného družstva Kadlečík Milan a Blažíček Ján, obyvatelia Malaciek. Odcudzili v hotovosti v Mäsne 2.000,- Kčs a v Spotrebnom družstve 2.150,- Kčs. Títo dvaja behom niekoľkých dní a nocí v okolí obce mali 11 vlámačiek.
22.2.1968 - Pri prácach na napájačke elektrického prúdu na nádraží nešťastnou náhodou skočil z vagóna Hanker Teodor z Pezinka práve na tú stranu, po ktorej prechádzal nákladný vlak. Na mieste bol týmto vlakom usmrtený.
26.4.1968 - Bola v obci taká veľká horúčava, na akú sa anály nepamätajú od r. 1775 - teplomer vyskočil na 28,5 stupňov C.
3.8.1968 - O 13,00 hod. odpoludnia v obci vznikol katastrofálny oheň. Od vlaku chytil sa za železnicou veľkosklad, kde bolo uskladneného cenného materiálu nábytkového a iného drobného tovaru. Ďalej v tomto sklade pracovala firma Medonos na výrobu zákuskov a iných cukrárenských výrobkov. Plamene celý veľkosklad zničili a narobili veľké národohospodárske škody.
21.8.1968 - Tak ako ľuďom celého štátu i v našej obci tento deň doniesol prekvapenie. Nevedelo sa, čo sa robí - prečo prišla ozbrojená sovietska armáda k nám. Ľud veril rozhlasu, televízii, tlači a nebolo človeka, ktorý by správne vysvetlil ich príchod. Nepokojne sa čakalo, čo bude ďalej, ako sa situácia vyvinie. Trápne na ľud pôsobilo upaľovanie sa mladých ľudí v štáte. Veď každého mladého života je škoda. Strach, neistota začal vyháňať ľudí z domova do cudziny. Z našej dediny v roku emigrovala desiatka občanov.
22.8.1968 - Kosinoha Ivan z Malaciek bytom v Zohore ukradol v Bratislave auto Fiat. Z auta všetky súčiastky vybral, ktoré buď vkladal do iných áut alebo predával. Tie, ktoré nemohol upotrebiť, rozbil na kusy. Na tento prípad SNB došla až po roku.
31.12.1968 - V raňajších hodinách došlo na nádraží k veľkej vlakovej zrážke. Dve lokomotívy narazili na seba a vykoľajili sa, čím znemožnili celú ďalšiu premávku. Na životoch neboli straty. Zrážku zapríčinil hradlár Šmelko Štefan z Jabloňového, keď zabudol dať výhybky na správnu jazdu vlaku.

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY


Napriek tomu, že na úseku rastlinnej výroby nebol splnený plán tržieb, plán z výrobnej činnosti bol prekročený o 208.638,- Kčs. Plánované dodávky rastlinných produktov z cukrovej repy boli vysoko prekročené, podobne boli prekročené i v živočíšnych produktoch. V dôsledku živelných pohrôm, ktoré v tomto roku postihlo JRD, získalo od štátu subvenciu a dary vo výške 987.861,- Kčs. Celkový hrubý dôchodok na JRD v roku bol vo výške 9.224.190,- Kčs. Tento dôchodok bol rozdelený nasledovne:


plán skutočnosť
Mzdy a odmeny 5.273 tis. Kčs 
5.425 tis. Kčs
Úhrada mánk a škôd - 1.025 tis. Kčs
Poľnohospodárska daň 194 tis. Kčs 301 tis. Kčs
Dotácia vlast. fondov 1.595 tis. Kčs 951 tis. Kčs
Odvod Okr. poľnohospo. združ. 
84 tis. Kčs 82 tis. Kčs
Prémie a podiele - 203 tis. Kčs

Fond základných prostriedkov a investícií sa oproti stavu na začiatku roka zvýšil o 10.875.763,- Kčs.

ŠKOLSTVO


MATERSKÁ ŠKOLA


V materskej škole v roku bolo zapísaných 87 detí, ktorých matky sú zamestnané. Priemerná denná dochádzka bola 67 detí rozdelených podľa veku do troch tried. Počíta sa v budúcom roku s vybudovaním školského dvora a detského ihriska.


ZÁKLADNÁ DEVÄŤROČNÁ ŠKOLA


Základná deväťročná škola mala 21 tried, okrem toho má dve oddelenia družiny mládeže. Škola dosahuje vo výučbe dobré výsledky. Vo výchovnej činnosti sú nedostatky zapríčinené najviac deťmi cigánskeho pôvodu. Tieto deti majú špatnú školskú dochádzku a dopúšťajú sa morálnych pokleskov. Ďalej veľkou nevýhodou pre dosiahnutie dobrých výsledkov je, že každým rokom sú personálne zmeny v učiteľskom zbore, hlavne u mladých učiteľov. Z celkového počtu 29 učiteľov býva v mieste školy len 14 učiteľov a ostatní na pracovisko dochádzajú. Stará škola je po hygienickej stránke nevyhovujúca. Bolo by treba odstrániť nedostatky - vymeniť podlahy, zaviesť vodovod a ústredné kúrenie.

V školskej jedálni sa stravovalo v roku pri MŠ 77 detí a 8 dospelých, cez prázdniny sa počet znížil na 43 detí. Pri ZDŠ sa stravovalo 98 stravníkov, z toho 24 dospelých osôb. Cez prázdniny sa stravovalo 33 detí a 8 dospelých osôb. Cez prázdniny sa miestnosti vymaľovali, čím sa zvýšil estetický vzhľad a spríjemnilo prostredie.

OSVETOVÁ ČINNOSŤ


V roku bolo uskutočnených 8 prednášok s návštevnosťou 1.390 osôb, ostatných kultúrnych a spoločenských akcií bolo prevedených 28 s návštevnosťou 17.220 osôb. Boli poriadané pre mládež spoločenské večierky, čaj o piatej a tanečné zábavy. Z verejných osláv pekne vyzneli oslavy 1. mája, MDD, deň učiteľov. Dožinkové slávnosti pre mimoriadne udalosti poriadané neboli. Z ďalších verejných podujatí je akcia Strom republiky, strelecké preteky, včelársky a poľovnícky večierok.


KINO


V tomto roku bolo premietnutých 285 filmov napriek tomu, že 2 mesiace bola miestnosť pre adaptáciu zatvorená. Návštevnosť bola 36.519 osôb.


ZDRAVOTNÍCTVO


Detské jasle mali 34 miest. Počet pracovníkov je 8,5, z toho 5 zdravotných sestier. V tomto roku bola postavená kočikáreň, ktorá z časti slúži i na uskladnenie dreva, oplotená bola záhrada a bol zakúpený 200 l bojler. Na úprave záhrady rodičia odpracovali 160 brigádnických hodín.


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE


Komisia poskytla 51 dôchodcom jednorázovú výpomoc v celkovej jodnote 16.750,- Kčs, ktorí boli odkázaní na túto sociálnu výpomoc. Na spoločné stravovanie bolo poskytnuté z rozpočtu MNV 12.972,70 Kčs. Celkom bolo vydaných 2.788 obedov pre 9 dôchodcov, ktorí sú osamotení a nevládzu si stravu zaobstarať a pripraviť.


ČINNOSŤ MNV


V tomto roku sa zameral na výstavbu kultúrneho domu, poskytovanie služieb obyvateľstvu, individuálnu bytovú výstavbu a otázku poľnohospodárstva. Z plánovaných 300.000,- Kčs na výstavbu kultúrneho domu sa prestavalo 306.179,45 Kčs, okrem toho, že bolo veľa práce prevedenej brigádnicky. V tomto roku bolo pozemnoknižne prevedených 38 stavebných pozemkov, ktoré boli občanom pridelená na individuálnu bytovú výstavbu. Dokončený bol miestny vodovod a rozvod studní po obci, avšak hydroglóbus doteraz nebol postavený.

Miestne hospodárstvo urobilo park pri Trojici, na hlavnej ulici boli namontované výbojkové svietidlá a bola zakúpená nová vlečka pre traktor miestneho hospodárstva

Rok 1969

UDALOSTI, KTORÉ SA PRIHODILI V TOMTO ROKU

2.1.1969 neznámy páchateľ sa v noci vlámal do novinového stánku na nádraží, kde ukradol trafiky za 3.000,- Kčs.

16.1.1969 ráno o 4. hodine vznikol požiar drevenej stodoly Jána Partla, Zohor č. 401. Tento oheň sa rozširoval na chlievy a letnú kuchyňu. Kým nebol lokalizovaný, vznikla škoda 40.000,- Kčs.
20.4.1969 zomrela Anna Štefeková rod. Martinkovičová, nar. 29.6.1896, Zohor č. 36 v mimoriadne vysokom veku 99 rokov a len 38 dní ju delilo od jubilejných 100 rokov diag. dvojcípa chlopňa.
5.-16.5.1969 horúčavy dosiahli takých rozmerov, na ktoré sa v obci nepamätajú od r. 1851. V nedeľu 4. mája dosiahla maximálna teplota 28,7 stupňov C. Úroda následkom týchto náhlych teplôt nemala dostatok vlahy, aby sa vyvinula.
16.5.1969 bolo nové vlámanie do obchodu Spotrebného družstva v obci, pričom boli zadržaní Slovlík Milan, Bodka Silvester, Arbči Pavel a Hadnaci Zoltán, všetci zo Štoly okr. Svit, odcudzili 2.379,- Kčs.
3.8.1969 na stanici v Zohore musel núdzovo postáť rýchlik od Prahy, z ktorého vyniesli mŕtvicou ranenú ženu Alžbetu Červenú, nar. 30.7.1921, bytom Dobřany č. 112.
1.9.1969 znova vlámanie do novinového stánku na nádraží v Zohore neznámym páchateľom, ukradol tovaru za 1.114,- Kčs.
9.10.1969 ráno o 6,50 hod. v zeleninárskych skladoch bol zákerne uškrtený dôchodca, nočný strážnik Matej Slezák, nar. 7.2.1902, bytom Zohor 501, páchateľom bol Ivan Krištof, bytom Zohor 545, občan cigánskeho pôvodu.
7.11.1969 odpoludnia o 15,30 hod. bol nájdený mŕtvy človek pri chytaní rýb na kanáli Malina a bol to dôchodca - bývalý dôstojník Július Pecival, 63 ročný, rodom z Kostelca nad Orlicou, bytom Bratislava, Heyduková 10, príčina smrti bola srdcová porážka.
15.11.1969 Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Zohore oslavoval 90. výročie jeho vzniku. Pri tejto príležitosti usporiadal slávnosť, na ktorej okrem okolitých dedinských  zborov boli hasiči z Rakúska. Prvé dokumenty z archívov sa zachovali zo 7.7.1847, kedy sa utvárali zbory záchranné pri udržiavaní poriadku pri požiaroch a hasiace práce boli len doplňujúce. Požiarna činnosť hasičov sa rozvíjala v obci až v povojnových rokoch lepšie a rýchlejšie. Utvorená bola Zemská hasičská jednota na Slovensku a pristúpilo sa k veľkej masovosti členstva, školenie dobrovoľných jednotiek požiarnej ochrany a domové požiarne hliadky. Na tomto úseku dobrovoľný hasičský zbor v Zohore nadobudol vysokej odbornej techniky a majstrovsky ovládali svoje umenie. Zohor bol ešte bez vozidla. Situáciu riešili pracovníci OV ČSPO tým, že do Zohoru pridelili cisternové vozidlo. Veliteľom už po 12 rokov bol Štefek a po jeho úraze v tomto roku prevzal velenie Peter Koldan.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


Ukazovatelia výsledkov hospodárenia v poľnohospodárstve v roku 1969.

Tržby a výnosy boli prekročené, lebo plán bol 14.148.000,- Kčs, v skutočnosti sa získalo 14.633.325,- Kčs. Materiálové náklady 6.473.000,- Kčs bolo vydané 6.865.936,15 Kčs na mzdách a odmenách za prácu bolo vyplaatené 5.516.000,- Kčs. Celkové náklady z plánovaných 15.181.000. Kčs bolo celkom vydané 16.487.710,- Kčs. Hrubý zisk z plánovaného 15.181.000,- Kčs bol vysoko prekročený. Ďalej treba poznamenať, že bola udelená subvencia 8.150,- Kčs, náhrady od poisťovne sa obdržalo 454.321,- Kčs.

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY OBCE ZOHOR V R. 1969


Miestny národný výbor v Zohore v r. 1969 sa zameral na investičnú výstavbu. V tomto roku sa započalo s výstavbou požiarnej zbrojnice, ktorá sa má dokončiť koncom júna 1970. Pre obecný vodovod vybudovali sa vodovodné spoje II. a III. a previedlo sa rozšírenie výbojkového osvetlenia za 49.777,- Kčs, zo štátnych prostriedkov 28.316,- Kčs a Fondu rozvoja a rezerv v akcii "Z". Na výstavbe kultúrneho domu v tomto roku namiesto plánovaných 300.000,- Kčs, prestavalo sa až 432.955,- Kčs. Za projektové práce sa preplatilo 12.456,- Kčs sú to vyhotovené projekty za vodovodné spoje a projekt za zavedenie ústredného kúrenia v detských jasliach. Okrem týchto sa preplatilo 8.553,- Kčs za projektovú dokumentáciu požiarnej zbrojnice. Na úseku miestneho hospodárstva bola v obci prevzatá z Komunálnych služieb nová prevádzka - holičstvo.

Na financovanie v obci akcie "Z" bolo odvedené ako pohyblivá zložka poľnohospodárska daň vo výške 257.571,- Kčs od JRD v Zohore a miestne hospodárenie 130.000,- Kčs. Z celkového rozpočtu plnenia príjmov bolo na 139,1%, neplnenie sa javilo iba u daní a poplatkov čo činilo 97,1%.

ŠKOLSTVO


V tomto roku Základnú deväťročnú školu v Zohore navštevovalo 572 žiakov, ktorí sú rozdelení do 21 tried. Pri škole sú zriadené 2 oddelenia družiny mládeže. V r. 1969 sa zlepšilo materiálne zabezpečenie školy, lebo boli doplnené kabinety učebnými pomôckami. V starej budove ZDŠ dve miestnosti boli uvoľnené pre zriadenie sluchadlovej učebne pre vyučovanie jazykov. Škola očakáva zlepšenie chodu od novoutvorenej akcie "Národ deťom", ktorá sa zriadila v našej obci.


MATERSKÁ ŠKOLA


Materskú školu v tomto roku navštevovalo 94 detí. O tieto deti sa staralo 6 učiteliek, 2 upratovačky a 2 kuchárky. V tomto roku boli vymaľované všetky miestnosti a pripravilo sa k zriadeniu novej učebne, ktorá sa dá doprevádzky v roku 1970.


ŠKOLSKÉ JEDÁLNE


V školskej jedálni pri materskej škole sa stravovalo 82 detí a 8 zamestnancov. Cez prázdniny priemer klesol na 35 detí. V školskej jedálni pri základnej deťročnej škole sa stravovalo okolo 102 stravníkov, z čoho 80 detí. Cez prázdniny počet klesol na 49 stravníkov. V období september až december stúpol počet na 126 stravníkov, z čoho bolo až 104 detí. Na zlepšenie stravy v jedálňach prispieva školská záhrada, ktorá dodáva svoje dopestované plodiny. Kontrola jedálne je prevádzané okresnou metodičkou, školská lekárka a okresný hygienik hlavne po stránke prípravy stravy po kvalitnej a hygienickej stránke. Pri stolovaní detí dozierajú stravujúci sa učitelia a vychovávateľky.


ZDRAVOTNÍCTVO


Detské jasle v tomto roku majú kapacitu 34 miest. Zapísaných bolo 36 detí. Deti ošetruje 5 zdravotných sestier. Napriek tomu, že sa v tomto roku v jasliach vyskytla infekčná choroba, prekročil sa plán príjmov o 7.000,- Kčs. Z úsporných dôvodov sa neprevidli niektoré naplánované údržby. Jedná sa predovšetkým o opravu práčovne, ktorá je v úplne nevyhovujúcom stave.


KULTÚRA


V tomto roku bolo premietnutých 303 predstavení, pričom kino navštívilo 37.110 návštevníkov. Priemerná návštevnosť na 1 predstavení bola 122 návštevníkov. Plán príjmov prekročilo kino o 8.721,- Kčs. Výdavky boli tiež prekročené o 3.185,- Kčs.


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE


Plán výdavkov na sociálne zabezpečenie bol prekročený o 791,- Kčs a to v dôsledku oneskorenej fakturácie za stravovanie dôchodcov v pohostinstve Jednoty. Stravovacie príspevky sa poskytujú 7 dôchodcom. Peňažné výpomoci sa v tomto roku poskytli 47 dôchodcom vo výške 13.850,- Kčs.

Rok 1970

UDALOSTI ROKA

30.1.1970. Bola svadba u Lea Šťastného, ktorý vydával dcéru. Na tancoch v Osvetovej besede sa pobil 22-ročný Milan Rybár z Kostolišťa a udrel 20-ročného Ladislava Sabola, ktorý upadol do bezvedomia a bol zavezený do nemocnice, kde dňa 3.2.1970 zomrel.

1.2.1970. O 7,00 hod. ráno Justín Kostka, nar. 14.4.1947, Zohor 722, šofér osobného auta na ceste do Lábu cez most na Frikáve nezvládol rýchlosť auta a narazil na zábradlie mosta. Dvere na aute sa mu otvorili a vyletel ťažko zranený do potoka, ktorému na mieste podľahol.
3.2.1970. 0 17,00 hod. nad obcou Zohor prehnala sa zimná víchrica - búrka, čo je pri našich zemepisných šírkach ojedinelý prípad. Búrka s bleskami sa prehnala rýchlo od severovýchodu. Tento oceánsky prúd prenikajúci v zime na pevninu vyvolalo oteplenie s dažďom.
7.6.1970. O 19,30 hod. u Petra Antalu, nar. 29.6.1904, Zohor 298 vznikol požiar od variča, ktorý jeho chlapec nechal doma horieť. Oheň v byte zničil šatstvo a nábytok. Miestny zbor hasičov tento požiar uhasil, aby nevznikli škody na susedených domoch. Škoda i tak činila 12.000,- Kčs.
1.12.1970. Bolo v našej obci sčítanie ľudu, domov a bytov s bohatými prameňmi poznatkov o stave, štruktúre a o vývine obyvateľstva. Od roku 1869 bolo v našej obci desať sčítaní obyvateľstva. Celkový počet obyvateľstva v našej obci za posledné roky bolo výsledkom pôsobenia mnohých činiteľov rôznej intenzity, ako vojny, epitémie, vysťahovalectvo, odsuny, úroveň ekonomického rozvoja, sociálne a zdravotné pomery a na poslednom mieste demografická štruktúra obyvateľstva. V dôsledku vplyvov prírastky sú kolísavé. Štatistika ku tomuto dňu napočítala: celkový počet 805 čísiel, z toho obývaných 768 a neobývaných 37 domov. Domy podľa vekovej štruktúry sú nad 100 rokov 55 čísiel, od oslobodenia je postavených 352 čísiel a od I. svetovej vojny 631 čísiel. Celková výmera obytných miestností činí 35.419,2 m2.
Vybavenie bytov: kúpeľní 326, ústredné kúrenie 13, etážové 144, vodovody 395, ohrievače vody 205, elektrické šporáky 32, plynové 102, chladničiek 623, práčky 678, vysávačov 322, motocyklov 88, osobných áut 59, garáží 103. Počet osôb ku sčítaniu bolo v obci 3449, z toho mužov 1.723 a žien 1.726.

POĽNOHOSPODÁRSTVO


Rastlinná výroba v tomto roku plánované úlohy splnila. Plán tržieb 5.566.000,- Kčs splnila na 5.570.000,- Kčs, avšak živočíšna výroba ostala dlžná o 163.000,- Kčs. Na úseku prác a služieb v pridruženej výrobe plán 1.100.000,- Kčs splnila na 1.182,000,- Kčs. V investícii bolo plánovaných 1.800.000,- Kčs, splnilo sa na 2.049.000,- Kčs, čo sa doteraz ešte nepodarilo v poľnohospodárstve docieliť. Dokončili sa adaptácie voľného ustajnenia a garáže a sociálne zariadenia vo vývojovom dvore. V novej štvorbytovke sa zriadilo ústredné kúrenie. Postavili sa nové sušičky na krmivá a melioračné družstvo pokračuje v odvodnení. V produkcii bolo v tomto roku naplánované 9.669.000,- Kčs, vyrobilo sa výrobkov len za 7.666.000,- Kčs na základe čoho dostalo sa subvencie 500.000,- Kčs. Produkcia pridruženej a pomocnej výroby mala plán 732.000,- Kčs, skutočnosť 728.000,- Kčs. Hrubá produkcia v roku plánovaná na 20.665.000,- Kčs, splnená 18.424.000,- Kčs. Z celkovej hrubej produkcie boli predané výrobky za 14.486.000,- Kčs, spotrebované na siatie, kŕmenie, hnojenie, na výrobu siláží a vína v hodnote 3.713,000,- Kčs, škody na výrobkoch boli za 24.000,- Kčs, zvierat zahynulo za 155.00,- Kčs, čo je oproti plánu 52.000,- Kčs strojnásobnené.

Pracovné odmeny: Základné odmeny v peniazoch boli plánované 5.175.000,- Kčs, čerpané bolo 4.953.000,- Kčs, naturálie boli vydané v hodnote 271.000,- Kčs. Plán celkom na mzdách a odmenách za prácu bolo 5.939.000,- Kčs, z toho čerpané 5.641.000,- Kčs pretože nebola splnená výroba a práce, ktoré boli naplánované. V roku 1970 sa upravili sadzby poistného, následkom čoho plánované poistné vo výške 380.000,- Kčs, bolo vyrúbené 475.000,- Kčs. Poplatky sociálneho zabezpečenia vo výške 12,5% a na úrokoch za úvery v Štátnej banke ušetrilo sa 12.000,- Kčs.

ROZVOJ HOSPODÁRENIA MNV ZA ROK 1970


V tomto roku MNV sa zameral na investičnú výstavbu. Celkové náklady boli 1.512.653,- Kčs, z čoho v rámci investičnej a bytovej výstavby sa zhotovila Železničná ulica za 750.669,50 Kčs. Na kultúrnom dome v akcii "Z" sa prestavalo 462.116,- Kčs. Miestne hospodárstvo zakúpilo miešačku na betón za 3.850,- Kčs a za 14.002,- Kčs sa rozšírilo výbojkové osvetlenie. V detských jasliach bolo zavedené ústredné kúrenie v hodnote 35.682,- Kčs, v rozhlasovej ústredni bol zakúpený výkonnostný stojan za 7.135,- Kčs.

Požiarna zbrojnica pre nedostatok finančných prostriedkov nebola dokončená. Účelová subvencia 18.800,- Kčs ku koncau roka dá predpoklad, že v budúcom roku požiarna zbrojnica bude dokončená. Z plánovaných 251.000,- Kčs sa vyčerpalo 232.244,- Kčs.
Plnenie rozpočtu pokračovalo plánovite. Príjmy sme prekročili o 407.503,- Kčs. Vlastné príjmy sa splnili na 106,8%. Nerozpočtované príjmy sa dosiahli vo výške 496.228,- Kčs. Z toho 204.705,- Kčs nám odviedla prevádzkáreň ako prebytok hospodárenia, 100.000,- Kčs sme získali v súťaži skrášľovania obce z r. 1969, 124.259,- Kčs od JRD vo forme 50% odvodu z výnosu pohyblivej zložky poľnohospodárskej dane. Ostatné nerozpočtované príjmy tvoria miestne poplatky, pokuty a ostatné príjmy.

ŠKOLSTVO


Na úseku školstva plánované príjmy prekročili o 18.877,- Kčs z dôvodu, že od 1.6.1970 v materskej škole sa zvýšil počet stravníkov o novozriadenú triedu. Z rozpočtu Miestneho národného výboru sa vyčerpalo na školstvo 526.183,- Kčs. Z toho 6.953,- Kčs na zakúpenie stroja na čistenie parkiet, na údržbu sa vyčerpalo 81.351,- Kčs. Od 1.11.1970 sa zriadila na Základnej deväťročnej škole jedna trieda osobitnej školy, ktorú navštevuje 14 žiakov. Na ZDŠ bolo v roku 528 žiakov, 2 triedy družiny mládeže navštevuje 14 žiakov. Učebných pomôcok sa zakúpilo za 23.306,- Kčs. Materská škola, ktorú navštevuje 95 detí zamestnaných matiek a 30 detí predškolského veku. V školskej jedálni sa stravovalo 225 stravníkov. V rámcia akcie "Národ deťom" sa vybudoval v areáli betónový chodník, vysadil sa ovocný sad, zriadilo sa klzisko a upravili ihriská.


ZDRAVOTNÍCTVO


Detské jasle v roku 1970 mali kapacitu 35 miest. Po celý rok bolo zapísaných 36 detí. Napriek tomu sa plán príjmov nesplnil, nakoľko v mesiaci august boli detské jasle zatvorené, v tejto dobe sa zavádzalo ústredné kúrenie.


OSVETOVÁ ČINNOSŤ


Na úseku kultúry, kde príjmy plynú zo vstupného v kina, prekročil sa plán príjmov o 21.387,- Kčs. Premietavali sa hlavne vyhľadávané filmy s príplatkami a s dobrou propagáciou.


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE


Na úseku sociálneho zabezpečenia bol rozpočet 30.000,- Kčs. Z týchto prostriedkov sa poskytlo 69 dôchodcom 17.400,- Kčs vo forme sociálnych výpomocí. Za obedy dôchodcom bolo zaplatené 12.079,- Kčs. Celkom sa stravuje 7 dôchodcov, ktorým sa prispieva na stravu.


Rok 1971

POZORUHODNEJŠIE UDALOSTI

5.3.1971. V tento deň ráno prenikol od severu do obce arktický vzduch, namerané bolo - 13,4 stupňa C čo je najnižšia teplota od r. 1888 u nás.

28.5.1971. Cez deň chlapci využili neprítomnosti v dome starej ženy Júlie Lukasievičovej v Zohore 593 a odcudzili jej z bytu v hotovosti 1.340,- Kčs, vreckové hodinky, 2 zapaľovače, všetko v hodnote 2.000,- Kčs. Mladoletí chlapci, keď boli usvedčení, už mali u seba len 570,- Kčs. Zistení boli Pavol Káča, nar. 26.2.1959, Zdenek Káča, nar. 10.11.1960 a Jozef Hubek, nar. 28.2.1960.
30.5.1971. Z Kultúrneho domu v Zohore novostavby odcudzili podlahovú gumu zn. Vinylkobov M na 18 m2 zemi v hodnote 2.160,- Kčs. Krádež bola prevedená po dobu, keď tam pracovali remeselníci na dohotovovaní vnútorných prác budovy.
20.6.1971. V noci bolo vlámanie do Jednoty - Potraviny u Sabol Jána, kde Otto Galba a spol. spolu štyri osoby odcudzili drobné peniaze 90,- Kčs, cigarety, žiletky, žuvačky, koňak, rybie konzervy a pašteky. Vinníkov zistili až po 6 mesiacoch.
21.7.1971. 0 8,45 hod. ráno vznikol požiar na poli Jednotného roľníckeho družstva v Zohore jačmennej slamy a jačmeňa na koreni pri Macejkov, vzniknutá škoda bola 10.000,- Kčs. Bolo zistené, že vedľa miesta činu prešiel vlak Z-1-433024 s rušňovodičom Jozefom Matlákom z Malaciek a od tohoto vlaku bol stoh podpálený.
10.8.1971. Cez noc bola znova prevedená krádež v Jednote - Potraviny Sabol Jána a odcudzili 10 fliaš koňaku, konzervy a cigarety v hodnote 2.300,- Kčs. Vinníci boli ako u predošlej krádeži Otto Galba a spol.
30.8.1971. Vznikol požiar uloženej slamy na záhumienke Františka Rybára, Zohor 817. Požiar zapríčinili maloleté deti Dušan Sabol, nar. 22.1.1966, Zohor 776 a Pavol Ščepán, nar. 29.6.1966.
10.11.1971. V noci sa vlámali do ZDŠ v Zohore, kde odcudzili v hotovosti 161,- Kčs a magnetické učebné pomôcky za 12,- Kčs. Súčasne túto noc sa vlámali i do kaderníctva Komunálnych služieb Stupava, kde odcudzili 2 ks nožníc, sponky, žiletky za 170,- Kčs.

26.-27.11.1971. Konali sa v obci Zohor voľby do všetkých zastupiteľských zborov, ktoré voľby mali dokázať jednotu a silu národného frontu a strany. Dôkazom toho bolo, že volilo 2.296 občanov z celkového počtu 2.303, teda 99,8%. Platných hlasov bolo 2.270, teda 99,9%.

Bola zvolená nová Rada Miestneho národného výboru v Zohore v tomto zložení:
Antal Viktor - predseda MNV
Kliment Benedikt - podpredseda MNV
Šimek Marek - tajomník MNV
Členovia rady MNV:

Urbaničová Mária
Zálesňák Ferdinand
Struhárová Hermína
Sabol Arnold
Mračno Pavol
Ing. Didjak Lorant.
Zároveň boli zvolené komisie MNV a ich predsedovia takto:
komisia pre výstavbu - predseda Ing. Hájek Milan
komisia pre plán a rozpočet - predseda Kliment Benedikt
komisia pre školstvo a kultúru - predseda Kimlička Miroslav
komisia pre sociál. zabezp. a zdravot. - predseda
komisia pre verejný poriadok - predseda Bojkovský Gustáv.
Ďalej bolo zvolených z Národného frontu 31 poslancov MNV.

21.12.1971. V noci cez vetracie okienko vlámali sa do Poštovej novinovej služby na nádraží v Zohore, kde je vedúca predajne Mária Vachálková a odcudzili cigarety za 90,- Kčs. Vinníkov zistili v Tavali Tiborovi a spol., ktorí mali prsty i ďalších vlámaní.

25.12.1971. V noci sa vlámali do Výkupného skladu zeleniny na nádraží v Zohore, keď sa nemohli dostať do trezoru, všetko pokrivili trezor, skrine a poškodili zámky na stoloch.

ČINNOSŤ HOSPODÁRENIA MNV ZA ROK 1971


V tomto roku sa činnosť MNV zamerala predovšetkým na výstavbu kultúrneho domu v akcii "Z". Na tejto akcii behom roka sa prestavalo za 493.443,34 Kčs. Z toho na dokončenie I. etapy sa vynaložilo 99.603,40 Kčs a na II. etapu 396.839,94 Kčs. Dokončilo sa oplotenie materskej školy za 4.347,60 Kčs, do cigánskej osady sa zaviedla prípojka verejného vodovodu za 14.951,15 Kčs.

Na úseku vnútornej správy sa prestavalo za 20.909,70 Kčs, tieto prostriedky sa použili hlavne na dokončenie požiarnej zbrojnice, ktorá bola daná do užívania.
Príjmy z činnosti rozpočtových organizácií sa splnili na 105,7%.
Doplnkové príjmy sa dosiahli vo výške 149.375,35 Kčs a to

miestne poplatky fakultatívnej povahy 7.360,- Kčs
pokuty podľa zák. 60/61 Zb. 11.660,- Kčs
výnos pohyblivej zložky poľnohospo.dane 
83.436,- Kčs
prebytky miestneho hospodárstva 40.000,- Kčs
ostatné príjmy 6.919,35 Kčs

Z ONV obec obdržala 416.915,15 Kčs ako príspevok z fondu rozvoja a rezerv na

výstavbu kultúrneho domu 200.000,- Kčs
vodovodné prípojky 14.951,15 Kčs
vybavenie klubu mládeže 25.000,- Kčs
výdavky na voľby 4.000,- Kčs
vybavenie kultúrneho domu DKP 
172.964,- Kčs.

ŠKOLSTVO


Školstvo v tomto roku vyčerpalo z plánovaných 481.400,- Kčs len 402.027,40 Kčs bolo to hlavne pre nízky počet stravníkov cez letné mesiace v školskej jedálni. Pre ZDŠ zakúpilo sa kalové čerpadlo za 9.007,40 Kčs. Na údržbu školského zariadenia sa vyčerpalo 70.958,20 Kčs, hlavne prevedenie penetrácie striech, oprava kotla a vymaľovanie celej budovy materskej školy.

ZDŠ v tomto roku navštívilo 496 žiakov, dve triedy družiny mládeže navštevuje 46 žiakov. Do osobitnej školy chodilo 14 žiakov. Pre školské potreby žiakov bolo zakúpené za 17.533,70 Kčs.
V materskej škole v tomto roku bolo zapísaných 124 detí, z toho 30 predškolského veku. Priemerná návštevnosť v roku bola 103 detí.

ZDRAVOTNÍCTVO


Kapacita detských jasiel bola 35 miest a bola v roku plne využitá. V detských jasliach sa začalo s adaptáciou prádelne.


SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE


Na jednorázových sociálnych finančných výpomociach sa rozdelilo 17.800,- Kčs, na stravu dôchodcov sa vyplatilo 11.052,40 Kčs.


POĽNOHOSPODÁRSTVO


V roku 1971 pracovalo sa na JRD s dobrým výsledkom hlavne po stránke finančnej. Ťažkosti a starosti boli pre veľké sucho, ďalej poruchovosť strojov, nedostatok krmiva pre živočíšnu výrobu.

V tomto roku obhospodarovalo sa na 2.058 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo 1.571 ha ornej pôdy. Na tejto pôde pracovalo 300 občanov, ktorí za celý rok odpracovali 629.559 hodín. Priemerná hodinová odmena činila 8,35 Kčs. Z 300 stálych pracovníkov bolo 177 žien a 123 mužov, na dôchodku je z toho už 85 občanov.

Rastlinná výroba:


Počasie v tomto roku pre rastlinnú výrobu neprialo, urodilo sa:


plán skutočnosť
kukurica zelená 605.000 q 
2.263 q
kukurica v zrne 2.412 q 1.204 q
mrkva kŕmna 2.700 q 1.634 q
petržlen 1.200 q 816 q
repa cukrová 16.110 q 8.000 q
repa kŕmna 11.050 q 6.326 q
uhorky nakladačky 
400 q 351 q
uhorky šalátové 3.000 q 919 q
kapusta 7.000 q 4.313 q.

Poľné kultúry aj pri sťažených podmienkach sa dosiahlo vyššie úrody ako boli naplánované.

plánovaný hektárový výnos 
skutočnosť
raž 14 q 17,20 q
jačmeň jarný 
27 q 27,78 q
ovos 16 q 22,63 q
miešanka 15 q 17,40 q.

Živočíšna výroba:


Stavy zvierat v roku 1971:


hovädzí dobytok celkom 
1.037 kusov z toho 360 kráv
ošípané spolu 1.672 kusov 
z toho 160 kusov prasníc
sliepok bolo 5.086 kusov
včiel 80 rodín.

Celoročný plán hynutia zvierat bol postavený vo výške 104.000,- Kčs, avšak uhynulo až v hodnote Kčs 190.000,- ovplyvnili to hlavne kravy, ktoré pre rôzne poruchy pri telení a podobné príčiny uhynuli v hodnote 40.000,- Kčs.
Úžitkovosť zvierat:
Na 100 kráv dosiahlo sa odstav teliat 863 kusov, mlieka sa nadojilo 941.445 litrov. Ročná dojivosť na kravu bola 2.753 litrov. Celková znáška vajec bola 1.082.760 kusov, priemerná znáška na sliepku bola 147,1 ks. Nedosiahla sa plánovaná produkcia medu 1.200 kg, vyprodukovalo sa 580 kg.

V tomto roku prekročila sa výroba mäsa:


plán skutočnosť
hovädzí dobytok 
1.191 q 
1.556 q
ošípané 1.513 q 1.683 q.
Tržby a výnosy:

Tržby za výrobky


plán skutočnosť
rastlinnej výroby 5.203 q 
5.056 q
v živočíšnej výrobe 3.087 q 3.119 q
za zvieratá 3.881 q 3.999 q
z poľnohospodárskej výroby 
12.171 12.174.
Pracovné náklady:
vo výške v tis. Kčs
Mzdy a odmeny brigádnikov 103
Základné odmeny pracovníkov 4.529
Jednorázové odmeny a prémie 372
Náhrady za nevydané naturálie 
87
Odmeny v naturáliach 174
Ostatné osobné výdaje 12
Mzdy a odmeny celkom 5.277.

V roku 1971 ukončila sa výstavba sušičky v hodnote 2.532.000,- Kčs na ktorú štát prispel vo forme subvencie 790.000,- Kčs, cesty ku tejto sušičke vo vývojovom dvore budú vybudované na budúci rok.
Ukazovatelia hospodárenia:
Celková produkcia na 1 ha činí 8.849,- Kčs.
Hrubá poľnohospodárska produkcia na 1 ha 7.665,- Kčs, rastlinná 3.555,- Kčs a živočíšna 4.110,- Kčs. Hodnota základných prostriedkov na 1 ha 11.420,- Kčs. Celková produkcia prepočítaná na pracovníka bola 57.903,- Kčs.

KULTÚRNA ČINNOSŤ


V oblasti kultúry boli nedostatky pre rozvoj kultúrnych podujatí hlavne spoločenské miestnosti a priestore. Miestnosť osvetovej besedy už nevyhovovala podujatiam po stránke bezpečnostnej. Túto situáciu sa snažil MNV riešiť hlavne za pomoci mládeže, ktorá v tomto roku zaznamenala aktivitu. Mládež si buduje klub mladých v podjaviskových priestoroch novostavby nového kultúrneho domu, ďalej preberá do správy a starostlivosti starú sálu osvetovej besedy. Organizácia socialistického zväzu mládeže si zakladá rôzne záujmové krúžky, v ktorých začína sľubne pracovať. Veľmi dobrých výsledkov dosahuje "Pionierska organizácia SZM pri ZDŠ v Zohore", ktorá svojími výsledkami v okresnom a krajskom merítku dosiahla prvenstva a tak úspešne reprezentovala našu obec.

V roku 1971 na poli kultúrno-osvetovej činnosti boli podujatia:
Vystúpili 2 súbory s návštevou 1.000 obyvateľov, 4 výstavy, 2 koncerty, 25 tanečných zábav s návštevou 11.600 obyvateľov, divadelné predstavenia boli dve. Kurzy boli hudobno-výchovné, zdravotnícke a medového pečiva. V tomto roku sa poriadali 1 vlastivedný, 2 astronomické, 2 technické, 1 poľnohospodársky, 1 názornej agitácie a miestneho rozhlasu. Akcie sa uskutočnili pre vnútornú a zahraničnú politiku s 1.200 obyvateľmi, poľnohospodárske s 800 obyvateľmi, 2 kultúrne s 400 obyvateľmi a zdravotných 14 s 2.000 obyvateľmi, spolu na všetkých akciách bolo 5.900 obyvateľov.
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie