Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Životné prostredie

Úradná tabuľa

Životné prostredie

1. augusta 2023

Rozhodnutie - Územný plán obce Plavecký Štvrtok – Zmeny a doplnky č. 5

 329kBRozhodnutie 

 

31. júla 2023

Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Zohor.

 151 kBVerejná vyhláška 

 

12. júna 2023

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHlÁŠKOU o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát - vozidlo zn. MERCEDES-BENZ

 151 kBOznámenie verejnou vyhláškou 

 

2. júna 2023

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla Peugeot Partner

 235 kBVýzva 

 

30. mája 2023

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla Volkswagen Transporter

 240 kBVýzva 

 

29. mája 2023

Verejná vyhláška - Schválenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav Zohor - Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor

 516 kBVerejná vyhláška 

 

28. apríla 2023

Optimalizácia dispozície a kapacity zariadení na úpravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov v Zohore - FCC Zohor, s.r.o.

 181 kBInformácia 

   98 kBOznámenie 

 3,5 MBOZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI new-window

 

26. apríla 2023

Rozhodnutie - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Obce Lozorno na roky 2022 – 2027

 290 kBRozhodnutie new-window

 

 Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - nové konanie - ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR

 11,2 MBOznámenie new-window

 

19. apríla 2023

Rozhodnutie - Územný plán obce Lozorno – Zmeny a doplnky č. 6 

 96 kBRozhodnutie new-window

 

28.marec 2023

Celoplošná jarná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)

 96 kBVýzva  new-window

 

27. marca 2023

Rozhodnutie - Zmena č. 34 integrovaného povolenia - FCC Zohor s.r.o. - Skládka odpadov na odpad, ktory nie je nebezpečný a Skládka odpadov na nebezpečný odpad

 1,6 MBRozhodnutie  new-window 

 

09. marca 2023

Rozhodnutie - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - III. etapa - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

 175 kBRozhodnutie  new-window 

 

Výzva - Mechanická úprava komunálneho odpadu - FCC Slovensko, s.r.o.

 415 kBVýzva  new-window 

 

07. marca 2023

Rozhodnutie - ruší a vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie - Obec Plavecký Štvrtok proti Mestskej časti Bratislava, Devínska Nová Ves - ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, stavba B

 6,9 kBRozhodnutie  new-window 

 

01. marca 2023

Rozhodnutie povoľuje žiadateľovi - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - IV. etapa

 159 kBRozhodnutie  new-window 

Rozhodnutie povoľuje žiadateľovi - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 - II. etapa 

 138 kBRozhodnutie new-window 

 

01. februára 2023

Rozsah hodnotenia (návrh) strategického dokumentu "Územný plán mesta Stupava" určený podl'a § 8 zákona č). 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - Mesto Stupava

 729 kBRozsah  new-window 

 

24. januára 2023

Výzva na vykonanie výrubu/orezu stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky. Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle $11 zákona č. 251/2012 Z.z. - Západoslovenská distribučná, a.s.

 631 kBVýzva  new-window 

 

13. januára 2023

Rozhodnutie - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 — III. etapa - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

 631 kBRozhodnutie  new-window 

Rozhodnutie - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 — 1I. etapa - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

 615 kBRozhodnutie  new-window 

Rozhodnutie - Úprava hrádzí Maliny v km 3,200-8,389 — IV. etapa - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

 584 kBRozhodnutie  new-window 

 

03. januára 2023

Rozhodnutie - Zariadenía na úpravu a zhodnocovanie skládke odpadov pri  skládke odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s.r.o.

 1,7 MBRozhodnutie  new-window 

 

06. decembra 2022

Rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia - FCC Slovensko, s.r.o.

 645 kBRozhodnutie  new-window 

 

28. novembra 2022

Żiadosť o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia - SO Zohor Z34

 118 MBŽiadosť  new-window 

 223 MBVýzva  new-window 

 

24. novembra 2022

Upovedomenie o oprave zrejmých nesprávností v rozhodnutí o umiestnení stavby - ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, stavba A

 3,8 MBUpovedomenie new-window 

 

03. novembra 2022

Oznam BSK o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu - Bratislavský samosprávny kraj

 109 kBOznam new-window 

 

19. septembra 2022

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla RENAULT Clio

 239 kBVýzva  new-window  

 

16. septembra 2022

Verejná vyhláška - Register pôvodného stavu v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav Zohor v katastrálnom území Zohor - OU MA, PaLO

 95 kBVerejná vyhláška  new-window  

 

5. septembra 2022

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - nebude sa posudzovať - Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s.r.o.

 1,4 MBRozhodnutie  new-window  

 

19.augusta 2022

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia - Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s.r.o.

 606 kBUpovedomenie new-window  

 

4.augusta 2022

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla MERCEDES

 235 kBVýzva  new-window  

 

1. augusta 2022

Upovedomenie o odvolaní proti rozhodnutiu o umiestnení stavby č. 2022-21/1524/UR/6/Tč zo dňa 16.03.2022 - výzva k zaujatiu stanoviska - ŽSR, Inplementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR - stavba B 

 742 kBVýzva  new-window

 

29.júla 2022

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla CITROËN Saxo

 234 kBVýzva  new-window  

Výzva na odstránenie motorového vozidla v zmysle ustanovenia 67 ods. 10 zákona č. 79/2O15 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Držiteľ/vlastník vozidla OPEL Combo 

 238 kBVýzva  new-window  

 

29.júna 2022

Rozhodnutie - povolenie ,,SO Splašková kanalizácia" - Altrex s.r.o.

 357 kBRozhodnutie  new-window  

 

14.júna 2022

Zariadenia na úpravu a zhodnocovanie odpadov pri skládke odpadov v Zohore - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

 92 kBOznámenie  new-window  

 

Informácia o oznámení o Zmęne navrhovanej činnosti je zveľejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenia-na-upravu-zhodnocovanie-odpadov-pri-skladke-odpadov-v-zohor

 

9.júna 2022

Rozhodnutie - Územné konanie o umiestnení stavby verejnoprospešnej líniovej stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

 92 kBRozhodnutie  new-window  

 

19.apríla 2022

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa 5 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 3 ks drevín - ihličnan

 181 kBOznámenie  new-window  

Oznámenie vo veci vydanĺa súhlasu podľa § 47 ods.3 a4 zákona na výrub 5 ks drevín - 2 ks Agát biely (Robinia pseudoacacia), 2 ks Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a 1 ks orech králbvský (Juglans regia)

 181 kBOznámenie  new-window  

Oznámenie vo veci vydania súhlasu podľa 5 47 ods' 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny - smrek (Picea)

 115 kBOznámenie  new-window  

Rozhodnutie - súhlas na výrub dreviny - 1 ks jedľa /Abies/

 181 kBRozhodnutie  new-window  

Rozhodnutie - súhlas na výrub dreviny - 1 ks orech kráľovský /Juglans regia /

 132 kBRozhodnutie  new-window  

Rozhodnutie - súhlas na výrub dreviny - 1 ks javor /Acer/ 

 133 kBRozhodnutie  new-window  

 

19.apríla 2022

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania - SO Splašková kanalizácia - Altrex s.r.o. 

 181 kBOznámenie  new-window  

 

05.apríla 2022

Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby verejnou vyhláškou "ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku  Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR,  stavba B" - Železnice Slovenskej republiky

 6,1 MBRozhodnutie  new-window  

 

05.apríla 2022

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny – Orech kráľovský /Juglans regia/ - parc. č. 1032/104

 206 kBOznámenie  new-window  

 

05.apríla 2022

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny – Jedľa /Abies/  - parc. č. 1935/2

 205 kBOznámenie  new-window  

 

05.apríla 2022

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks dreviny – Javor /acer/ - parc. č. 843/37

 204 kBOznámenie new-window  

 

08.marec 2022

Celoplošná jarná deratizácia (regulácia živočíšnych škodcov)

 193 kBVýzva  new-window  

 

10. február 2022

Rozhodnutie o umiestnení verejnoprospešnej líniovej stavby verejnou vyhláškou "ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR,  stavba A" - Železnice Slovenskej republiky

 4,2 MBRozhodnutie  new-window  

 

7. február 2022

 

Rozhodnutie - povol'uje predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - II. etapa" -  Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

 184 kBRozhodnutie  new-window  

 

Rozhodnutie - povol'uje predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - III. etapa" -  Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

 187 kBRozhodnutie  new-window  

 

Rozhodnutie - povol'uje predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - IV. etapa" -  Slovenský vodohospodársky podnik š.p.

 180 kBRozhodnutie  new-window  

 

21. január 2022

 

Oznámenie o začatí stavebného konania -  ES Stupava - ES Malacky - prepojovacie káblové vedenĺe VN- Západoslovenská distribučná, a.s.

 396 kBOznámenie  new-window  

 

31. december 2021

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky - Západoslovenská distribučná, a.s.

 599 kBVýzva  new-window  

 

16. december 2021

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu - 15ks drevín - Topoľ biely populus alba I. - Obec Zohor

 100 kBOznámenie  new-window  

 

07. december 2021

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní -,Solidifikačná linka a biodegradačná plocha v areáli skládky odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s. r. o.

 1,8 MBRozhodnutie  new-window  

 

12. november 2021

Spoločnosť Západoslovenská distribučná vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy najneskôr do 31. januára 2022

 471 kBVýzva  new-window  

 

22. okóber 2021

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania - Solidifikačná linka a biodegradačná plocha v areáli skladky odpadov v Zohore - FCC Slovensko, s.r.o.

  4,8 kBOznámenie   

 

21. okóber 2021

 158 kBOznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - Rozšírenie verejnej kanalizácie, ktorá je súčasťou stavby RD - spojnica ul. Na dieloch - Záhradná  new-window 

 

 161 kBOznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - Rozšírenie splaškovej kanalizácie v Zohore - ul. Na pasienkoch   new-window 

 

21. okóber 2021

Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - ŽSR, Implementácia ERTMS na úseku Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" stavba B, na pozemkoch v katastrálnych územiach Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Stupava, Zohor, Láb, Plavecký Štvrtok, Malacky, Veľké Leváre, Závod, Moravský Svätý Ján, Sekule, Borský Svätý Jur, Kuklov, Kúty, Čáry a Brodské.

 5,1 MBOznámenie  new-window 

 

20. okóber 2021

Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR" stavba Ą, UČS 01: Traťový úsek Devínska Nová Ves (mimo) _Zohor (sžkm 1,384 - 11,750) a UČS 02: ŻST Zohor (sžkm II,75O _ 13,800), na pozemkoch v katastrálnych územiach Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Stupava a Zohor.

 1,3 MBOznámenie  new-window 

 

23. september 2021

 192 kBCeloplošná jesenná deratizácia  new-window 

 

22. september 2021

 192 kBUpovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú. Zohor  new-window  

 

22. september 2021

 191 kBUpovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú. Zohor  new-window  

 

14. jún 2021

 4,5 MBRozhodnutie vydané v zisťovacom konaní  - FCC Zohor, s.r.o. - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor  new-window  

 

17. máj 2021

 1 MBRozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - FCC Zohor, s.r.o. - "Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" a "Skládka odpadov na nebezpečný odpad"  new-window  

 

07. apríl 2021

 182 kBCeloplošná jarná deratizácia  new-window  

 

07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Zohor - M & T spektrum, s. r. o.

 73 kBUpovedomenie

 

07. apríl 2021 - Upovedomenie o zočatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa v k.ú. Zohor - KBZ s. r. o.

 74 kBUpovedomenie

 

08. február 2021 - Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov - prevádzka ZOHOR - zaslanie zámeru navrhovanej činnosti

 429 MBZámer

 

14. január 2021 - Rozhodnutie - a predčasné užívanie stavby "Úprava hrádzí Maliny v km 3,200- 8,389 - II., III. a IV. etapa".

 851 kBRozhodnutie - II. etapa 

 885 kBRozhodnutie - III. etapa   

 836 kBRozhodnutie - IV. etapa   

 

16. december 2020 - Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby "SO 02.1 Rozvod vody, SO 02.2 Splašková kanalizácia, SO 02.3 Dažďová kanalizácia" - BEL-HOUSE, a.s.

 5,4 MBRozhodnutie

 

19. október 2020 - Verejná vyhláška - Rozhodnutie podl'a $ 8 ods. 1 v spojení s $ 8b a $ 8d zákonač. 330/1991 Zb. v znení neskorších pľedpisov o povolení jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Zohor.

 1,5 kBVerejná vyhláška   

 

14. október 2020 - Povinnosť registrácie chovu ošípaných

 309 kBInformácie a žiadosť o registráciu 

 

01. október 2020

 181 kBCeloplošná jesenná deratizácia    

 

16. september 2020 - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

  612 kBUpovedomenie o predĺžení lehody na vydanie rozhodnutia  

 

10. september 2020 - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

  628 kBUpovedomenie o podkladoch rozhodnutia

 

17. august 2020 - Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania „Rozšírenie kapacity skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v lokalite Zohor“ navrhovateľa FCC Zohor, Bratislavská 18, Zohor.

Do dokumentácie môže verejnosť nahliadnuť na webovom sídle obce, na webovom sídle Ministerstva životného prostredia a na Obecnom úrade v Zohore počas úradných hodín, kde z nej môže robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady z nej zhotoviť kópie. 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť do 10 pracovných dní odo dňa zverejnenia uvedených informácií na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

 

  908 kBInformácia pre verejnosť k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti

  2,9 MBRozšiirenie skládky NNO Zohor - oznámenie o zmene 

    75 kBPríloha 1 - Informácia o posudzovaní vplyvov 

  352 kBPríloha 2 - Mapa širších vzťahov 

  2,1 MBPríloha 3 - Situácia zmeny navrhovanej činnosti 

 

 10. júl 2020

 1,2 kBSlovenský vodohospodársky podnik - stavba: Úprava hrádzí Maliny v km 3,200_8,389''

 

24. apríl 2020

 200 kBRegionálny územný systém ekologickej stabilĺty okľesu Malacky 

 

08. apríl 2020

 120 kBCeloplošná jarná deratizácia 

 

06. február 2020

   94 kBInformácia - Lipa pred kostolom  

 912 kBSpráva o stave stromu 

 

08. november 2019

  186 kB Rozhodnutie - povoľuje - predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200 - 8,389 - III. etapa" 

  179 kB Rozhodnutie - povoľuje - predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200 - 8,389 - IV. etapa" 

  178 kB Rozhodnutie - povoľuje - predčasné užívanie stavby ,,Úprava hrádzí Maliny v km 3,200 - 8,389 - II. etapa" 

 

29. október 2019

  416 kB Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia - FCC Zohor

  458 kB Výzva - Žiadost'o zmenu povolenia - FCC Zohor 

 

28. október 2019

  45 kB Vrtivka orechová 

 

11.september 2019

  150 kBOznámenie verejnou vyhláškou - o začatí konania o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát 

 

 04. júl 2019

  2,8 MBZáverečné stanovisko - FCC Zohor, s.r.o. - Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Znlena č,' 4) 

 

 17. jún 2019

  125 kBOznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho poiednávania - SO Vodovod, SO Splašková kanalizácia - RD 848/5 

 

29. máj 2019

  284 kBMDaV SR - Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného povolenia - ŽSR, DNV - Marchegg elektirfikácia trate 

 

21. máj 2019

  196 kBOU Malacky - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho poiednávania - AUTOPARKY SK, s.r.o. 

 

17. januára 2018

  518 kB  Západoslovenská distribučná, a.s. vyzýva 

 7. januára 2018 

  1,9 MB Rozhodnutie - mení a dopĺňa integrované povolenie - Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný a Skládka odpadov na nebezpečný odpad - FCC Zohor, s.r.o. 

 

8. októbra 2018

  1,1 MB Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby ,,So17 Prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu" pre AUTOPARKY SK, s.r.o. 

 

 21. septembra 2018

  44 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z 

 

 11. septembra 2018

  45 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z 

  33 kB Zámer predaja ornej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z 

  31 kB Zámer predaja poľnohospodárksej pôdy na základe zákona 140/2014 Z.z. 

 

 4. septembra 2018

 162 kBOznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania - "Rekonštrukcia ulice  Na záhumní v Zohore - SO 02 Chodník

  169 kBOznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania - "Rekonštrukcia Dolnej ulice v Zohore - SO 02 Chodník

 

 16. augusta 2018

 130 kB OÚ Malacky odbor starostlivosti o ŽP - Oznámenie o začatí kolaudačného konania "

 

 24. júla 2018

 25 kBOÚ BA odbor starostlivosti o ŽP - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 

 

17. júla 2018

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie doručilo na Obecný úrad správu o hodnotení činnosti „Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4)“ a zároveň doručilo dotknutej verejnosti všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie. Do správy o hodnotení činnosti môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie počas úradných hodín na Obecnom úrade v Zohore alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredia TU.

 

 25 kBPozvánka na verejné prerokovanie

 1,3 MBSkládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4) 

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia záverečného zhrnutia na adresu Ministerstva životného prostredia, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava.

3. júla 2018

  1,4 MBRozhodnutie OU Malacky - "Územný plán obce Vysoká pri Morave, Zmeny a doplnky č. 2/2017"

 2. júla 2018

 

 16. apríla 2018

 

 10. apríla 2018

 

23. marca 2018

 

9. marca 2018

 

 1. marca 2018

 
 
STARŠIE
 

 325 kBOkresný úrad Bratislava - zaslanie informácie o verejnom prerokovanínew-window 19.02.2018

122 kBMŽP SR - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konanínew-window 01.02.2018

61 kBSIŽP Inšpektorát životného prostredia BA - Rozhodnutienew-window 24.01.2018

577 kBOÚ BA odbor starostlivosti o životné prostredie - zaslanie informácie o verejnom prerokovaní „Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020“ new-window 11.01.2018

657 kBSIŽP Inšpektorát životného prostredia BA - Rozhodnutie new-window 11.01.2018

273 kBSIŽP Inšpektorát životného prostredia BA - Rozhodnutie new-window 11.01.2018

1,4 MBSIŽP Inšpektorát životného prostredia BA - Rozhodnutie new-window 11.01.2018

2,2 MBOÚ Bratislava - Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 – 2020 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentunew-window 27.12.2017 

 183 kBMŽP SR, Rozsah hodnotenia - Modernizácia žel. trate Bratislava hl.st.-Kúty-Lanžhot CZ,úsek trate Dev.Nová Ves-Kúty-Lanžhot CZ20.12.2017

1,9 MBOÚ Bratislava, odbor opravných prostriedkov, Rozhodnutienew-window 15.12.2017

 72 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutienew-window 15.11.2017

 81 kBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutienew-window 13.10.2017

 35 kBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Oznámenie o začatí konania 04.10.2017

 820 kBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie new-window 14.08.2017

 778 kBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie new-window 14.08.2017

 175 kBOÚ Malacky, Katastrálny odbor - Verejná vyhláška new-window 14.08.2017

 855 kBOÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Oznámenie o strategickom dokumente  24.07.2017

 29 kBMŽP SR - Skládka odpadov na nebezpečný odpad v lokalite Zohor (Zmena č. 4) 20.07.2017

 5,6 MBOÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutienew-window 17.07.2017

 31 kBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania 12.07.2017

 4,7 MBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní 12.07.2017

 810 kBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie 23.06.2017

 1,6 MBOÚ Malacky, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie22.06.2017

 25 kBOÚ Bratislava, Odbor opravných prostriedkov - Verejná vyhláška14.06.2017

 23 kBOÚ Malacky - Zámer Maštaľ pre Nandin dvor 18.05.2017

 318 kBSlovenská Inšpekcia ŽP Bratislava - Kolaudačné Rozhodnutie  03.05.2017

 154 kBMinisterstvo ŽP SR - Zber a spracovanie starých vozidiel - Oznámenie o zmene28.04.2017

 40 kBOÚ Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie - Oznámenie o zmene  21.04.2017

 9 kBPozvánka na verejné prerokovanie20.04.2017

 50 kBModernizácia železničnej trate Bratislava hl. st. - Kúty - Lanžhot CZ, úsek trate Devínska Nová Ves (mimo) - Kúty - Lanžhot CZ 19.04.2017

 622 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP - Logistické a konsignačné centrum Zohornew-window 29.03.2017

 1,5 MBOÚ Bratislava - Verejná vyhláška 14.03.2017

 4,3 MBOÚ Malacky, Rozhodnutie31.01.2017 

 542 kBOÚ Malacky, Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu predčasného užívania stavby 20.12.2016

 539 kBOÚ Malacky, Oznámenie o začatí konania o predĺžení termínu predčasného užívania stavby 20.12.2016

 5,1 MBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutie - Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Láb 27.09.2016

 7,5 MBRozhodnutie SIŽP - zmena č. 26 integrovaného povolenia pre .A.S.A. Zohor 15.07.2016

 544 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP - Zámer navrhovanej činnosti 14.07.2016

 858 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie 09.06.2016

 530 kBMin. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Oznámenie 13.05.2016

 13 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Rozhodnutie, Zmena č. 25 integrovaného povolenia 13.05.2016

 1,1 MBOznámenie o predložení správy o doterajšom hospodárení v lesom celku Kostolište 25.04.2016

 532 kBOznámenie o začatí konania o predĺžení termínu predčasného užívania stavby - Úprava hrádzi Maliny - IV. etapa 18.04.2016

 1,9 MBSlovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava - Zverejnenie a výzva 14.04.2016

 850 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie 06.04.2016

 890 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie - Rozhodnutie 06.04.2016

 10 MBOÚ BA, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva - Rozhodnutie18.02.2016

 12,5 MBMin. ŽP SR - Rozšírenie areálu skládky odpadov v lokalite Zohor - Záverečné stanovisko 20.01.2016

 2 MBOÚ BA, odbor opravných prostriedkov - Verejná vyhláška 08.01.2016

 536 kBOkresný úrad Malacky odbor starostlivosti o ŽP, Oznámenie - II. etapa 24.11.2015

 561 kBOkresný úrad Malacky odbor starostlivosti o ŽP, Oznámenie - III. etapa 24.11.2015

 2,6 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava, Rozhodnutie - zmena č. 23 integrovaného povolenia 24.11.2015

 3,2 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava, Rozhodnutie - zmena č. 24 integrovaného povolenia 24.11.2015

 12,3 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava - Zverejnenie a Výzva 16.11.2015

 10,2 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava - Zverejnenie a Výzva 11.11.2015

 14 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava - Zverejnenie a Výzva 10.11.2015

 93 kBOznámenie o zámere navrhovanej činnosti "Modernizácia železničnej trate ..."25.10.2015

 2,5 MBMinisterstvo ŽP SR, Bratislava - Záverečné stanovisko - KBZ, s.r.o., Zohor 15.10.2015

 1,48 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava - Rozhodnutie 29.09.2015

 2,2 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava - Zverejnenie a Výzva 09.09.2015

 11,6 MBŽiadosť o zmenu vydaného integrovaného povolenia .A.S.A. Zohor spol. s r. o. 09.09.2015

 848 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie 10.08.2015 

 11,3 MBSlovenská inšpekcia ŽP - Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia 05.08.2015

 5,8 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Bratislava - Zmena integrovaného povolenia 01.07.2015

 3,8 MBOkresný úrad Bratislava, odbor opr. prostr., referát pôdohosp. - Rozhodnutie 25.06.2015 

 2,5 MBRozšírenie areálu skládky odpadov v lokalite Zohor 22.06.2015

 1,5 MBOÚ Bratislava, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva - Oznámenie začatia konania vo veci určenia lesného celku Kostolište pre obdobie rokov 2017 - 202625.05.2015

 154 kBKBZ, s.r.o., Zohor - zber a spracovanie starých vozidiel a spracovanie elektroodpadu 05.05.2015

                 Zámer je zverejnený na webovom sídle ministerstva www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kbz-s-r-o-zohor-zber-spracovanie-starych-vozidiel-spracovanie-elektroo

 1,9 MBSlovenská inšpekcia ŽP, Zverejnenie a výzva 14.04.2015

 8,5 MB.A.S.A. Zohor spol. s r. o., Žiadosť o zmenu vydaného integrovaného povolenia prevádzky 14.04.2015

 18,2 MBMin. ŽP SR Rozšírenie skládky neb. odpadov - záverečné stanovisko20.03.2015

 9,5 MBSlovenská inšpekcia ŽP, rozhodnutie - zmena integrovaného povolenia č. 4 13.03.2015

 6,4 MBSlovenská inšpekcia ŽP, rozhodnutie - integrované povolenie 13.03.2015

 2,9 MBRozhodnutie KBZ, s.r.o. Zariadenie na zber a dočasné skladovanie elektroodpadu26.2.2015

 914 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP - predčasné užívanie stavby10.02.2015

 809 kBOÚ Malacky, odbor starostlivosti o ŽP - predčasné užívanie stavby03.02.2015

 7,5 MBZámer na vykonanie činnosti - KBZ, s.r.o.21.01.2015

 1,2 MBRozsah hodnotenia navrhovanej činnosti navrhovateľa .A.S.A. Zohor  30.12.2014

 1,5 MBVýzva A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o18.12.2014

 6,7 MBSlovenská inšpekcia ŽP,Inšpektorát ŽP Bratislava - Rozhodnutie 12.12.2014

 9,8 MBSlovenská inšpekcia ŽP,Inšpektorát ŽP Bratislava - Rozhodnutie I 12.12.2014

 513 kBÚprava hrádzí Maliny - III. etapa 01.12.2014

 487 kBÚprava hrádzí Maliny - II. etapa 02.12.2014

 944 kBSlovenská inšpekcia ŽP, Inšpektorát ŽP Bratislava - Oznámenie 12.09.2014

 223 kBVýzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa ...  12.09.2014

 899 kBZverejnenie údajov o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania žp ... 12.09.2014

 3,24 MBRozhodnutie - Okresný úrad Malacky04.06.2014

 275 kBVýzva zainteresovanej verejnosti 03.09.2014

 1,73 MBZverejnenie - Technológia na triedenie, drvenie a výrobu ... 03.09.2014

 660 kBRozšírenie skládky nebezpečných odpadov ASA Zohor14.08.2014

 1,27 MBStručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom 13.08.2014

 2,03 MBVýzva zainteresovanej verejnosti13.08.2014

 982 kBRozhodnutie - Integrované povolenie - Úpravárenská linka odpadov30.05.2014

 910 kBOkresný úrad Malacky Odbor starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie 12.05.2014

 933 kBOkresný úrad Malacky Odbor starostlivosti o ŽP - Rozhodnutie 09.05.2014

 667 kBÚprava hrádzí Maliny - III.etapa 30.04.2014

 679 kBÚprava hrádzí Maliny - II.etapa (2) 28.04.2014

 673 kBÚprava hrádzí Maliny - II.etapa (1) 28.04.2014

 336 kBOkresný úrad Malacky odbor starostlivosti o ŽP - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Zohor08.04.2014

 2 MBMŽP Rozsah hodnotenia - Rozšírenie skládky nebezpečných odpadov03.03.2014

 500 kBOkresný úrad Malacky - Oznámenie o začatí konania na predčasné užívanie stavby 25.02.2014

 4,31 MBIntegrované povolenie pre .A.S.A. 10.02.2014

 1,92 MB Rozhodnutie pre prevádzkovateľa A.S.A. Zohor spol. s r.o. 18.11.2013

 331 kB  Výzva, Biodegradačná plocha v areáli skládky v Zohore, .A.S.A. Slovensko11.11.2013

1,82 MB Integrované povolenie, Biodegradačná plocha v areáli skládky v Zohore, .A.S.A. Slovensko 06.11.2013

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie