Úvod  Samospráva  Úradná tabuľa  Stavebný úrad

Úradná tabuľa

Stavebný úrad

14. júl 2023 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie -  Royal Trading Ltd. s.r.o.

 722 kBRozhodnutie o umiestnení stavby - rozšírenie verejnej kanalizácie 

 

28. jún 2023 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom - Mgr. Lucia Ondrušová

 168 kBOznámenie - RD - Ondrušová

 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného zákona - Lodistické a konsignačné centrum Zohor - stavebné objekty:  SO 05 Hala 3 - Accolade SK III, s.r.o. 

 137 kBZverejenenie kópie žiadosti o vydanie stavebného zákona - Accolad SK III - SO 05 Hala 3

 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného zákona - Lodistické a konsignačné centrum Zohor - stavebné objekty: SO 20 Hala 8 - Accolade SK III, s.r.o. 

 136 kBZverejenenie kópie žiadosti o vydanie stavebného zákona - Accolad SK III - SO 20 Hala 8

 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného zákona - Lodistické a konsignačné centrum Zohor - stavebné objekty: SO 07 Hala 5 - Accolade SK III, s.r.o.

 136 kBZverejenenie kópie žiadosti o vydanie stavebného zákona - Accolad SK III - SO 07 Hala 5 

 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného zákona - Lodistické a konsignačné centrum Zohor - stavebné objekty:  SO 09 Hala 7 - Accolade SK III, s.r.o. 

 138 kBZverejenenie kópie žiadosti o vydanie stavebného zákona - Accolad SK III - SO 09 Hala7

 

07. jún 2023

 

Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - podľa § 58 ods.3 stavebného zákona - Lodistické a konsignačné centrum Zohor - stavebné objekty:  Areálové komunikácie a spevnené plochy - Accolade SK III, s.r.o. - 

 136 kBZverejenenie kópie žiadosti o vydanie stavebného zákona - Accolad SK III

 

19.máj 2023

 

Rozhodnutie - mení - SO 17 prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Accolade SK III

 161 kBRozhodnutie -prípojka vody a verejného vodovodu SO 17 - Accolade SK III

 

Zvereinenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podl'a § 58 ods.3 stavebného zákona - LOGISTICKE A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - stavebné objekty - prípojka VN, trafostanica - Accolade SK III, s.r.o.

 147 kBZverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - Accolade SK III

 

Zvereinenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia podl'a § 58 ods.3 stavebného zákona - LOGISTICKE A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - stavebné objekty - príprava územia HTU, sadové úpravy a zavlažovací systém, oplotenie a drobní architektúra, areálové komunikácie a spevnené plochy, vrátnica hlavná, vrátnica pre parkovisko, prípojka silnoprúdu SLP, areálové - rozvod SLP, NN,  osvetlenie, splašková kanalizácia, rozvod plynu a rozvod VN - Accolade SK III, s.r.o. 

 161 kBZverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia - Accolade SK III

 

Rozhodnutie - predlžuje platnosť stavebného rozhodnutia SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021 - SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej siete - Accolade SK III, s.r.o. 

 239 kBRozhodnutie - SO.16 prípojka plynu vrátanie regulačnej siete - Accolade SK III

 

12. máj 2023

 

Oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred dokončením – verejnou vyhláškou -  ES Stupava – ES Malacky – prepojovacie káblové vedenie VN - Západoslovenská distribučná, a.s.

 161 kBOznámenie o začatí konania - ES Stupava - ES Malacky

 

09. máj 2023

 

Oznámenie o začatí územného kanania - Rozšírenie verejnej kanalizácie - Royal Trading Ltd. s.r.o.

 161 kBOznámenie o začatí konania - Royal Trading Ltd.

 

Oznámenie o začatí voqdoprávneho kanania a upustenie od ústneho pojednávania -So17 Prípojka vody a predĺženie verejného vodovodu - Logistické a konsignačné centrum Zohor - Accolade SK III, s.r.o. - 27.04.2023 

 186 kBOznámenie o začatí konania - Accolade SK III

 

Oznámenie o začatí konania spojeného s územným konaním - RD - Filip Hájek - 19.04.2023 

 236 kBOznámenie o začatí konania - RD Hájek

 

Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. SÚ-373/18-21 zo dňa 10.05.2021, právoplatné dňa 22.06.2021 - SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej stanice - Logistické a konsignačné centrum Zohor  - Accolade SK III, s.r.o. - 19.04.  2023

 201 kBOznámenie o začatí konania - Prípojka plynu vrátane regulačnej stanice

 

Stavebné povolenie - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor - SO100 Chodník - I. ETAPA  - Obec Zohor  - 29 .03.2023

 806 kBStavebné povolenie - Chodník na Kováčskej ulici, Zohor

 

Stavebné povolenie - Zohor, Nad potokom 9 RD - TS, NNK - Západoslovenská distribučná a.s. - 23 .03.2023

 1,1 MBStavebné povolenie - Zohor, Nad potokom - 9 RD - TS, NNK

 

Stavebné povolenie - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore, stavba SO 02 verejné osvetlenie - Obec Zohor - 03 .02.2023

 754 kBStavebné povolenie - MK Na Pasienkoch - Brezová, verejné osvetlenie

 

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Róbert Šandor - 03 .02.2023

 1 MBStavebné povolenie - RD Šandor

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Chodník na Kováčskei ulici, Zohor - SO100 Chodník - I. ETAPA-  Obec Zohor - 12 .01.2023

 193 kBOznámenie

 

2023

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Róbert Šandor a Katarína Tardíková - 24 .11.2022

 195 kBOznámenie

 

Stavebné povolenie - RD - Boris Tomkovič a manž. - 08.11.2022

 782 kBStavebné povolenie

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Zohor, Nad potokom 9 RD - TS.NNK - Západoslovenská distribučná a.s. - 25.10.2022

 214 kBOznámenie

 

Stavebné povolenie - RD  - Radovan Václav a manž. - 23.09.2022

 855 kBStavebné povolenie

 

Stavebné povolenie - BBD Zohor, SO.01 Komunikácia a spevnené plochy - Ing. Juraj Benca - 21.09.2022

 621 kBStavebné povolenie

 

SOznámenie o začatí stavevného konania - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v hore - SO 02 verejné osvetlenie - Obec Zohor - 02.09.2022

 621 kBStavebné povolenie

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Prístupový chodník k RD - Boris Tomkovič a manž. - 30.08.2022

 715 kBRozhodnutie

 

Oznámenie o začatí konania stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Boris Tomkovič a manž.  - 30.08.2022

 166 kBOznámenie

 

Rozhodnutie - územné rozhodnutie o stavebnej uzávere - predmetom tohto rozhodnutia sú časti rozvojových plôch č. B2, B18, B8, B9, B10 podľa platného Uzemného plánu obce Zohor - 17.08.2022

 979 kBRozhodnutie

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - FTTH MA IBV Zohor 24RD - verejná optická elektronická komunikačná siet' - Slovak Telekom, a.s - 11.08.2022

 989 kBRozhodnutie

 

Oznámenie o začatí stavebného konania  - SO.01 Komunikácia a spevnené plochy - BBD Zohor - Ing. Juraj Benca - 26.07.2022

 152 kBOznámenie

 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - SÚ-642/2022 - Rozšírenie areálu skládky odpadu Zohor Skládka odpadov - Stavba 4 - FCC Zohor, s.r.o. - 14.07.2022

 7,1 MBNávrh na vydanie územného konania

 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom -  Radovan Václav a manž. Katarína Václavová  - 14.06.2022

 216 kBOznámenie

 

Oznámenie o začatí územného konania - Prístupový chodník k RD -  Boris Tomkovič  - 14.06.2022

 167 kBOznámenie

 

Stavebné povolenie - stavbu: Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete _ MAZOH - Stožiar 02 - 02 Slovakia s.r.o. - 03.06.2022

 625 kBStavebné povolenie

 

Stavebné povolenie - povoľuje verejnou vyhláškou - ES Stupava - ES Malacky - prepojovacie káblové vedenie VN - Západoslovenská disribučná, a.s. - 31.05.2022

 2,4 MBStavebné povolenie

 

Oznámenie o začatí územného konania o stavebnei uzávere v obci Zohor - Obec Zohor - 04.05.2022

 767 kBOznámenie

 

Stavebné povolenie - IBV 9 RD Zohor: SO 12 Verejné osvetlenie, SO 16 Rozšírenie verejného plynovodu- PK STAVBY, spol. s r.o. - 27.04.2022

 615 kBStavebné povolenie

 

Oznámenie o začatí územného konania - "FTTH MA IBV Zohor 24RD* - verejná optická elektronická komunikačná siet' - Slovak Telekom, a.s.  - 21.04.2022

 330 kBOznámenie

 

Stavebné povolenie - Rodiiný dom - Pavol Fóra a manž. Stanislava Fórová - 11.03.2022

 710 kBStavebné povolenie

 

Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia cesty III / 1105 - LOGISPOINT s.r.o. - 28.02.2022

 217 kBOznámenie

 

Stavebné povolenie - Materská škola Zohor - Obec Zohor  - 18.02.2022

 3,5 MBStavebné povolenie

 

Rozhodnutie o  umiestnení stavby  - FTTH MA Zohor IBV Pri Vŕšku III" - verejná optická elektronická komunikačná siet' - Slovak Telekom, a.s. -  15.02.2022

 1,1 MBRozhodntuie

 

Oprava rozhodnutia vzmysle $ 47 ods.6 zák č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov - verejná vyhláška - "SO 19 Napojenie  ČOV a dažd'ovej kanalizácie do recipienta" - LOGISPOINT, s.r.o. -  07.02.2022

 150 kBOprava

 

Stavebné povolenie - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore - Obec Zohor - 28.01.2022

 847 kBStavebné povolenie

 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie  - ul. Na dieloch - Záhradná -  Obec Zohor - 28.01.2022

 694 kBRozhodnutie

 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - Rozšírenie splaškovej kanalizácie v Zohore - ul. Na pasienkoch -  Obec Zohor - 28.01.2022

 646 kBRozhodnutie

 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO 19 Napojenie ČOV u dažďovej kanalizácie do recipienta - LOGISPOINT, s.r.o. - 28.01.2022

 1,2 MBRozhodnutie

 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu - BA Zohor-Švajdlenka - VNK, TS, NNK - Západoslovenská distribučná - 21.01.2022

 914 kBStavebné povolenie

 

Verejná vyhláška -  Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ - Železnice Slovenskej republiky, v zastúpení spol. REMING CONSULT a.s. - 17.01.2022

 95 kBVerejná vyhláška

 

2022

 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Základňová stanica verejnej telekomukačnej siete - MAZOH - Stožiar O2 - 02 Slovakia, s.r.o - 02.12.2021

 179 kBOznámenie

Stavebné povolenie - RD - A1 - 14 -  Altrex, s.r.o. - 02.12.2021

 839 kBStavebné povolenie

Stavebné povolenie - RD - A1-15 -  Altrex, s.r.o. - 02.12.2021

 861 kBStavebné povolenie

Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí obce Zohor č. SÚ-933/20-21 zo dňa 18.10.2021 -  LOGISPOINT s.r.o - (3. strana, časť SO 07 Hala5 -odrážka 2 a7) - 23.11.2021

 154 kBOprava

Oznámenie o začatí stavebného konania  - Materská škola Zohor - Obec Zohor - 11.11.2021

 189 kBOznámenie 

Oprava rozhodnutia o umiestnení stavby - INS_FTTH+Klaster-LOZO _02 _Vysoká pri Morave - Slovak Telekom a.s. - 09.11.2021

 1,2 MBOprava rozhodnutia 

Oznámenie o začatí stavebného konania - BA Zohor-Švajdlenka. VNK, TS, NNK  - Západoslovenská distribučná a.s. - 03.11.2021

 183 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí stavebného konania - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore - Obec Zohor - 03.11.2021

 189 kBOznámenie 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - INS_FTTH+Klaster-LOZO _02 _Vysoká pri Morave - Slovak Telekom a.s. - 03.11.2021

 2,7 MBRozhodnutie 

Rozhodnutie - nahrádza rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ-2305/20l6 zo dňa 10. 7.2017 (právoplatné dňa 11.8.2017)  -LOGISTICKÉ A KONSIGNAČNE CENTRUM ZOHOR. - 20.10.2021

 1,9 MBRozhodnutie 

Stavebné povolenie - Rodinný dom A1- 12 - Altrex, s.r.o. - 14.10.2021

 872 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - Rodinný dom A1- 13 - Altrex, s.r.o. - 14.10.2021

 876 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu BA ZOHOR Dovičič), NNK -Západoslovenská distľibučná a.s. - 11.10.2021

 560 kBStavebné povolenie 

Oznámenie o začatí konania - DOPLNENIE - Logistické a konsignačné centrum Zohor - LOGISPOINT s.r.o. - 23.09.2021

 168 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí územného konania - 'FTTH MA Zohor IBV Pri Vŕšku III" _ verejná optická elektronická komunikačná sieť - Slovak Telekom, a.s. - 22.09.2021

 321 kBOznámenie 

Stavebné povolenie - Rodinný dom A- 8 - Altrex, s.r.o. - 20.09.2021

 884 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - Rodinný dom A1- 11 - Altrex, s.r.o. - 14.09.2021

 929 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - Rodinný dom A- 10 - Altrex, s.r.o. - 13.09.2021

 876 kBStavebné povolenie 

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby -ES Stupava - ES Malacky - prepojovacie káblové vedenie VN - Západoslovenská distribučná, a.s. - 07.09.2021

 2,2 MBRozhodnutie 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO 02 Splašková kanalizácia - BBD Zohor - Ing. Juraj Benca - 02.09.2021

 916 kBRozhodnutie 

Rozhodnutie - povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením - IBV 9 RD Zohor - SO 11 Verejná prípojka NN - Západoslovenská distribučná - 02.09.2021

 414 kBRozhodnutie 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete - MAZOH - Stožiar O2 - 02 Slovakia s.r.o.- 25.08.20201

 707 kBRozhodnutie 

Oznámenie o začatí územného konania o zmene časti územného rozhodnutia č. SÚ-2305/2016 zo dňa 10.7.2017 (právoplatné dňa 11.8.2017) - Logistické a konsignačné centrum Zohor - LOGISPOINT s.r.o. - 25.08.20201

 345 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí staveného konania spojeného s územným konaním - rodinný dom A1-13 - Altrex, s.r.o.  - 19.08.20201

 246 kBOznámenie 

Stavebné povolenie - rodinný dom - A9- Altrex, s.r.o. - 19.08.20201

 897 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - rodinný dom - A7 - Altrex, s.r.o. - 19.08.20201

 907 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - rodinný dom - A6 - Altrex, s.r.o. - 19.08.20201

 914 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - ŠportBar - Juraj Badrna - 19.08.20201

 788 kBStavebné povolenie 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - BA_Zohor-Švajdlenka, VNK, TS, NNK - Západoslovenská distribučná a.s 19.08.20201

 1,1 MBRozhodnutie 

Žiadosť o zmenu rozhodnutia o umiesnení stavby - Logistické a konsignačné centrum Zohor - AUTOPARKY GROUP - 29.07.20201

 1,1 MBŽiadosť 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Altrex, s.r.o. - 26.07.2021

 260 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - IBV 9 RD Zohor - SO 11 Verejná pírpojjka NN - Západoslovenská distribučná, a.s. - 26.07.2021

 199 kBOznámenie 

Stavebné povolenie - IBV Zohor - III. etapa - Miestne komunikácie, chodníky pre peších - BEL-HOUSE, a.s. - 09.07.2021

 839 kBStavvebmé povolenie 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  Rodinný dom - Altrex, s.r.o. - 09.07.2021

 271 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  Rodinný dom - Altrex, s.r.o. - 09.07.2021

 260 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  Rodinný dom - Altrex, s.r.o. - 09.07.2021

 265 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  Rodinný dom - Altrex, s.r.o. - 09.07.2021

 265 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom - Altrex, s.r.o. - 09.07.2021

 265 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom - ALtrex, s.r.o. - 09.07.2021

 274 kBOznámenie

Rozhodnutie o umiestení stavby - ''FTTH-MA_IBV Zohor Na Pasienkoch" - verejná optická elektronická komunikačná siet'- Slovak Telekom, a.s. - 09.07.2021

    1 MBRozhodnutie

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania - studňa - - Ing. Peter Ďurák  - 09.07.2021

 169 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - ŠportBar - Juraj Badrna - 01.07.2021

 158 kBOznámenie

Rozhodnutie o umiestnení stavby - SO-O1 - Spevnené plochy, SO-05 - Relaxačná zóna Lozorno- Oceľovo drevená lávka - Obec Lozorno - 01.07.2021

 772 kBRozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie v Zohore - ul. Na Pasienkoch - Obec Zohor - 10.06.2021

 3,5 MBRozhodnutie

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - SO 02 Splašková kanalĺzácia - Ing. Juraj Benca- 10.06 .2021

 167 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojenho s územným konaním - Rodinný dom -parc. č. . 9048/33 - Pavol Fóra a manž - 09.06 .2021

 212 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojenho s územným konaním - Rodinný dom -parc. č. 14509/19 - Altrex, s.r.o.  - 02.06. 2021

 269 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojenho s územným konaním - Rodinný dom - Altrex, s.r.o. - parc. č. 14509/20 a 14509/30 - 02.06.2021

 272 kBOznámenie

Oznámenie o začatí územného konania- BA Zohor_Švaidlenka, VNK, TS, NNK - Západoslovenská distrubučná a.s.  - 02.06.2021

 335 kBOznámenie

Oznámenie o začatí územného konania- FTTH-MA-IBV Zohor Na Pasienkoch - verejná optická elektronická komunikačná sieť -  Slovak Telekom, a.s  - 26.05.2021

 404 kBOznámenie

Oznámenie o začatí konania - Borinka, predĺženie verejného osvetlenia - Obec Borinka  - 26.05.2021

 357 kBOznámenie 

Rozhodnutie - mení lehotu na dokončenie stavby - Logistické a konsignačné centrum Zohor - LOGISPOINT, s.r.o. - 25.05.2021

 200 kBRozhodnutie

Stavebné povolenie - Logistické a konsignačné centrum Zohor - časť stavby: SO 16 prípojka plynu vrátane regulačnej stanice - LOGISPOINT, s.r.o. - 19.05.2021

 822 kBOznámenie

Stavebné povolenie - IBV 9 RD Zohor - OS 11 verejná prípojka NN - Západoslovenská distribučná, a.s. - 17.05 .2021

 683 kBOznámenie

Oznámenie o začatí územného konania - verejnou vyhláškou - ,,ES Stupava - ES Malacky - prepojovacie káblové vedenie YN" - Západoslovenská distribučná, a.s. - 07.05.2021

 704 kBOznámenie

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: Základňová stanica verejnej telekomunikačnej siete - MAZOH - Stožiar 02- 02 Slovakia, s.r.o - 21.04.2021

 181 kBOznámenie

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: Relaxačná zóna Lozorno- Obec Lozorno. - 20.04.2021

 179 kBOznámenie

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - BA Zohor (DOVIČIČ), NNK - Západoslovenská distribučná a.s. -15.04.2021

 156 kBOznámenie

Stavebné povolenie - RRD Zohor, SO.05_1.2 rodinný dom C 1 - Zohor Roviny s.r.o-  15.04.2021

 535 kBStavebné povolenie 

Stavebné povolenie - RRD Zohor, SO.05_1.2 rodinný dom C 2 - Zohor Roviny s.r.o-  15.04.2021

 555 kBStavebné povolenie 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - SO17 Prípojka vody a predÍženie verejného vodovodu - LOGISPOINT s.r.o - 08.04.2021

 175 kBOznámenie

Oznámenie o začatí územného konania - INS_FTTH+Klaster-LOZO_02 _Vysoká pri Morave" - 07.04.2021

 269 kBOznámenie

Rozhodnutie - zamieta spoločné odvolanie menovaných účastníkov konania a odvolaním napadnuté rozhodnutie príslušného stavebného úradu Obce Zohor potvrdzuje - Na pasienkoch 8 RD - Splašková kanalizácia - 06.04.2021

 1,2 MBRozhodnutie

Oznámenie o začatí územného konania - Rozšírenie verejnej kanalizácie v Zohore - ul. Na Pasienkoch - Obec Zohor - 31.03.2021

 190 kBOznámenie 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu IBV Zohor - III. etapa, časť stavby: SO 03.1 Rozvod plynu, SO 03.2 Rozvody NN pre IBV, SO 03.3 Verejné osvetlenie - BEL- HOUSE, a. s - 30.03.2021

 954 kBStavebné povolenie 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: IBV 9 RD Zohor: časť stavby: SO 12 Vereiné osvetlenie, SO 16 Rozšírenie verejného plvnovodu -  PK Stavby, spol. s r.o - 25.03.2021

 198 kBOznámenie 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - Rozšírenie verejného vodovodu, Rozšírenie splaškovej kanalizácie, Dažďová kanalizácia a na osobitné užívanie vôd - PK STABY, spol. s r.o. - 18.03.2021

 936 kBRozhodnutie 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO Splašková kanalizácia - Miroslav Valovič - 18.03.2021

 598 kBRozhodnutie 

Odstúpenie odvolania - Na Pasienkoch BRD - časť splašková kanalizácia (s prípojkami)na pozemkoch: reg. CKN parc. č.217l8/l k.ű. Zohor - 25.02.2021

 149 kBOdstúpenie odvolania 

Stavebné povolenie - povol'uje stavbu - IBV 9 RD ZOHOR - SO 10 Spevnené plochy a komunikácie - PK STAVBY, spol. s r.o. - 25.02.2021

 698 kBStavebné povolenie 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SO.05-1.2 Rodinný dom C 2 - Zohor Roviny s.r.o. - 16.02.2021

 210 kBRozhodnutie 

Oznámenie o začatí stavebného konania - IBV 9 RD ZOHOR - Západooslovenská distribučná a.s. - 16.02.2021

 191 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SO.05-1.1 Rodinný dom C 1 -  Zohor Roviny s.r.o.  - 16.02.2021

 194 kBOznámenie 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Materská škola - Obec Zohor - 04.02.2021

 966 kBRozhodnutie 

Stavebné povolenie - rodinný dom - Milan Benca - 02.02.2021

 633 kBPovolenie 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenĺe vodnej stavby - SO Vodovod - ,Zohor Benátky II" - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Miroslav Valovič - 02.02.2021

 624 kBRozhodnutie 

Rozhodnutie - zamieta odvolanie účastníkov a potvrdzuje rozhodnutie príslušného stavebného úradu Obce Borinka - Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky - 01.02.2021

 3,3 MBRozhodnutie 

Oznámenie o začatí stavebného konania - IBV ZOHOR III.etapa - BEL - HOUSE, a. s - 27.01.2021

189 kBOznámenie 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - BBD Zohor - Ing. Juraj Benca - 18.01.2021

  1 MBRozhodnutie 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti -LOGISTICKÉ A KONSIGNAČNÉ CENTRUM ZOHOR - AUTOPARKY GROUP, s.r.o.-  15.01.2021

  86 kBOznámenie 

 

2021

 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - SO 13 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 15 Dažd'ová kanalizácia - PK STAVBY, spol. s r.o.-  17.12.2020

  793 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí konania - doplnenie - začatie stavebného konania - Logistické a konsignačné centrum Zohor - časť stavby: SO.16 prípojka plynu vrátane regulačnej stanice - AUTOPARKY SK, s.r.o. -  11.12.2020

  239 kBOznámenie 

Oznámenie o začatí stavebného konania na Rodinný dom - Milan Benca - 09.12.2020

  171 kBOznámenie 

Stavebné povolenie - RD - Miroslav Noskovič - 08.12.2020

  814 kBStavebné povolenie  

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Materská škola Zohor - Obec Zohor - 02.12.2020

  865 kBOznámenie  

Rozhodnutie - povoľuje zmenu časti územného rozhodnutia č. SÚ-546/2018 dňa 22.10.2018 - RRD Zohor - Zohor Roviny  - 02.12.2020

  448 kBRozhodnutie  

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - Zohor Benátky II - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Miroslav Valovič - 25.11.2020

  174 kBOznámenie  

Stavebné povolenie - ZOHOR - NA ZÁHUMNÍ 2. 2.časť - Západoslovenská distribučná - 25.11.2020

  961 kBStavebné povolenie  

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu IBV ZOhor - III. etapa - SO 01.1 Miestne komunikácie, SO 01.2 Chodníky pre peších - BEL-HOUSE - 18.11.2020

  209 kBOznámenie  

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - SO 02.1 Rozvody vody, SO 02.2 Splašková kanalizácia, SO 02.3 Dažďová kanalizácia - BEL-HOUSE - 12.11.2020

  177 kBOznámenie  

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania - ,Zohor Benátky II - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie - Miroslav Valovič  - 12.11.2020

  159 kBOznámenie  

Odstúpenie odvolania  - 12.11.2020

  161 kBOdstúpenie odvolania - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore  

Rozhodnutie o umiestnení stavby - REZIDENCIA ZOHORKA - Altrex s.r.o.  - 03.11.2020

  919 kBRozhodnutie  

Oznámenie o začatí stavebného konania - IBV 9 RD ZOHOR: SO 10 Spevnené plochy a komunikácie - PK STAVBY, spol. s r.o  - 03.11.2020

  189 kBOznámenie  

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO Vodovod, SO Splašková kanalizácia - Altrex s.r.o.  - 30.10.2020

  1,1 MBRozhodnutie  

Rozhodnutie o umiestnení stavby "FTTH_MA_IBV Roviny, Zohor - verejná optická elektronická komunikačná sieť - Slovak Telekom, a.s  - 28.10.2020

  1,2 MBRozhodnutie  

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - BBD Zohor - Ing. Juraj Benca  - 14.10.2020

  174 kBOznámenie  

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Autoservis Volvo - JoviTrde s.r.o- 08.10.2020

  1,3 MBRozhodnutie  

Začatie územného konania o zmene časti územného rozhodnutia č. SÚ-546/2018 zo dňa 22.10.2018 - RRD Zohor - Zohor Roviny s.r.o - 08.10.2020

  197Oznámenie  

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním na stavbu: Rodinný dom -Miroslav Noskovič  - 29.09.2020

  208 kBOznámenie  

Upovedomenie o podaní odvolania: pozvanie k ústnemu rokovaniu - "Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore" - 25.09.2020

  1,3 MBUpovedomenie  

Oznámenie o začatí územného konania - REZIDENCIA ZOHORKA - Altrex s.r.o - 10.09.2020

  212 kBOznámenie  

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore- Obec Zohor - 04.09.2020

  4 MB Rozhodnutie  

Rozhodnutie o umiestnení stavby - IBV ZOHOR - III. etapa - BEL _ HOUSE, a. s. - 04.09.2020

  1,3 MBRozhodnutie  

Oznámenie o začatí stavebného konania- ZOHOR - NA ZÁHUMNÍ 2. 2.Časť- Západoslovenská distribučná a.s. - 02.09.2020

  185 kBOznámenie  

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenia od ústneho pojednávania - SO Vodovod, SO Splašková kanalĺzácia- Altrex s.r.o. - 02.09.2020

  164 kBOznámenie  

Oznámenie o podaní odvolania - SPLAŚKOVÁ KANALIZÁCIA - 02.09.2020

  679 kBOznámenie  

Verejná vyhláška - Rozhodnutie - územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - IBV Na záhumní II v Zohore - Obec Zohor - 05.08.2020

  2,1 MBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Na Pasienkoch 8 RD - Splašková kanalizácia - 03.08.2020

  798 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Chodník na Kováčskej ulici - I. etapa - Obec Zohor - 29.07.2020

  827 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie - nariaďuje nevyhnutné úpravy nefunkčného (t.č.nevyužívaného) expedičného plynovodu DN 200 PN 4O - NAFTA a.s. - 28.07.2020

  382 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Rozšírenie verejnej kanalizácie ul. Na Dieloch - Záhradná - Obec Zohor - 28.07.2020

  901 kBRozhodnutie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby IBV 9 RD Zohor - PK Stavby, spol. s r.o. - 28.07.2020

  1,1 MBRozhodnutie  new-window

Oznámenie o začatí územného konania - FITTH_MA_IBV Roviny, Zohor - Slovak Telekom, a.s. - 28.07.2020

  413 kBOznámenie  new-window

Oznámenie o začatí územného konania - Autoservis Volvo-Zohor - JoviTrade s.r.o. - 30.06.2020

  215 kBOznámenie  new-window

Oznámenie o začatí územného konania - IBV Zohor-III etapa - BEL-HOUSE, a.s. - 30.06.2020

  257 kBOznámenie  new-window

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod, Splašková kanalizácia - Miroslav Valovič - 03.06.2020

  788 kBRozhodnutie  new-window 

Stavebné povolenie - RRD Zohor SO.04-3 - rodinný dom A 9 - Zohor Roviny s.r.o - 26.05.2020

  832 kBStavebné povolenie  new-window 

Stavebné povolenie - Rodinný dom - Peteľ Műllner - 26.05.2020

  721 kBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania - Na Pasienkoch 8RD - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA (s prípojkami) - Obec Zohor - 19.05.2020

  268 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o zacčatí územného konania - IBV Na záhumní II v Zohor - Obec Zohor - 12.05.2020

  2,2 MBOznámenie  new-window

Oznámenie o zacčatí územného konania - ROzšírenie verejnej kanalizácie ul. Na Dieloch - Záhradná - Obec Zohor - 28.04.2020

  208 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania - Miestna komunikácia Na Pasienkoch - Brezová v Zohore - Obec Zohor - 28.04.2020

  227 kBOznámenie  new-window 

Stavebné povolenie - BA Zohor Na pasienkoch HM real, VNK, TS, NNK - Západoslovenská distribučná - 14.04.2020

  1,1 MBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu ..Chodník na Kováčskei ulici - 1. etapa.., - Obec Zohor - 09.04.2020

  165 kBOznámenie o začatí konania  new-window 

Rozhodnutie - dodatočne povoľuje stavbu RD parc. č. 9048/26 a povoľuje užívanie RD parc. č. 9048/30 - Ing. Martin Kuchárik - 26.03.2020

  576 kBRozhodnutie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - VODOVOD, PLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA- Miroslav Valovič - 26.03.2020

  158 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania - doplnenie - RD - Peter Mullner - 17.03.2020

  109 kBOznámenie  new-window 

Stavebné povolenie - RRD Zohor", časť stavby: SO.04-3 Rodinný dom A - 8 - Zohor Roviny s.r.o. - 12.03.2020

  746 kBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - IBV 9 RD Zohor - PK STAVBY - 12.03.2020

  264 kBOznámenie  new-window 

Stavebné povolenie - BA_Zohor, Za ihriskom k ul. Na Pasienkoch - NNK - Západoslovenská distribučná, a.s. - 03.03.2020

  1,04 MBStavebné povolenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: SO.04-3 Rodinný dom A 9 - Zohor Roviny s.r.o. - 13.02.2020

  184 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: SO.04-3 Rodinný dom A 8 - Zohor Roviny s.r.o. - 13.02.2020

  168 kBOznámenie  new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania na stavbu: BA Zohor Na pasienkoch HM rela, VNK, TS, NNK - Západoslovenská distribučná - 13.01.2020

  169 kBOznámenie  new-window 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Dolplnenie gravitačnej kanalizácie v Obci Vysoká pri Morave - Obec Vysoká pri Morave - 09.01.2020

  1,2 MBRozhodnutie  new-window 

 

2020 

 

Rozhodnutie - povoľuje uskutočnenie vodnej stavby - SO Vodovod, SO Splašková kanalĺzácia - RD - Tomáš Behro - 19.12.2019

  620 kBRozhodnutie new-window 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu RRD Zohor SO.03-2 NN prípojky, SO.03-3 Verejné osvetlenie Zohor Roviny s.r.o. - 11.12.2019

  692 kBStavebné povolenie new-window 

Stavebné povolenie - povoľuje RD - BALMA-MP s.r.o. - 02.12.2019

  810 kBStavebné povolenie new-window 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu SO.01-1 Miestne komunikácie, SO.01-2 Chodníky pre peších- Zohor Roviny s.r.o. - 26.11.2019

  755 kBStavebné povolenie new-window 

Stavebné povolenie - povoľuje stavbu RRD Zohor - SO, 03-1 NN distribučný rozvod - Západoslovenská distribučná - 19.11.2019

  666 kBStavebné povolenie new-window 

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby v spojení s kolaudačným konaním - RD - Ing. Martin Kuchárik - 10.10.2019

  214 kBOznámenie new-window 

Rozhodnutie - povolenie na uskutočnenie vodnej stavby - SO 02-1 Vodovod, SO 02-2 Splašková kanalizácia, SO 02-3 Dažďová kanalizácia - Zohor Roviny - 03.10.2019

  890 kBRozhodnutie new-window 

Oznámenie o začatí územného konania - Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obci Vysoká pri Morave - Obec Vysoká pri Morave - 02.10.2019

  463 kBOznámenienew-window 

Stavebné povolenie - Rokonštrukcia Dolnej ulice v Zohor - SO-02 Chodník - Obec Zohor - 25.09.2019

  658 kBStavebné povolenienew-window 

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia  ulice Na záhumní v Zohore  - SO-02 Chodník - Obec Zohor - 25.09.2019

  638 kBStavebné povolenienew-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SO, O3-2 NN prípojky, SO,O3-3 Verejné osvetlenie - Zohor Roviny s.r.o. - 19.09.2019

 167 kBOznámenie new-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania - SO, O1-1 Miestne komunikácie, SO,O1-2 Chodníky pre peších - Zohor Roviny s.r.o. - 18.09.2019

 176 kBOznámenie new-window 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - SO 605 Spevnené plochy, SO 604 Splašková kanalizácia - HN Real plus s.r.o. - 18.09.2019

 734 kBRozhodnutienew-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania - RRD Zohor - SO.03-1 NN distribučný rozvod - Západoslovenská distribučná - 11.09.2019

 158 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Stavebné povolenie - BA ZOHOR (BEHRO), NNK - 11.09.2019

  535 kBStavebné povolenienew-window 

Stavebné povolenie - rodinný dom - Tomáš Hermanovský - 12.08.2019

  649 kBStavebné povolenienew-window 

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho pojednávania -  Zohor Roviny s.r.o - vodná stavba: SO 02-1 Vodovod, SO 02-2 Splašková kanalizácia, SO 02-3 Dažďová kanalizácia - 06.08.2019

  118 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním -  BA ZOHOR, za ihriskom k ul. Na Pasienkoch - NNK- Západoslovenská distribučná - 10.07.2019

  164 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním-  BA ZOHOR (BEHRO)NNK- Západoslovenská distribučná - 25.06.2019

  151 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Stavebné povolenie - RD -  Ing. Peter Ďurák - 10.06.2019

  780 kBStavebné povolenienew-window 

Začatie územného konania -  SO 605 Spevnené plochy, SO 604 Splašková kanalizácia - HM Real plus s.r.o. - 03.06.2019

  162 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Tomáš Hermanovský - 03.06.2019

  227 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - RD - Ing. Martin Kuchárik - 07.05.2019

  210 kBOznámenie o začatí konanianew-window 

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Vodovod, Splašková kanalizácia- Tomáš Behro - 15.3.2019

  768 kBRozhodnutienew-window 

Stavebné povolenie - Rodinný dom s dvojgarážou - 21.2.2019

  800 kBStavebné povolenienew-window 

Rozhodnutie  o umietnení stavby - ,,Zohor - NA ZÁHUMNÍ 2, 2. časť - SO-601 VN prípojka, SO-602 trafostanica, SO-603 NN rozvody" - 31.1.2019

  1,6 MBRozhodnutie o umiestnení stavbynew-window 

Oznámenie o začatí územného konania na stavbu - Vodovod, Splašková kanalizácia  - lokalita Benátky - 28.1.2019

  168 kBOznámenie o začatí územného konanianew-window 

Oznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom s dvojgarážou - 9.1.2019

  199 kBOznámenie o začatí stavebného konania spojeného s územným konaním new-window 

 
2019

 

Kolaudačné rozhodnutie - povolenie na užívanie vodnej stavby - BEL HOUSE - 12.12.2018

 
Stavebné povolenie - 22.11.2018
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - M&T spektrum s. r. o - 14.11.2018
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby ,,RRD Zohor" - 22.10.2018
 
Oznámenie o začatí územného konania - na stavbu: ,,RRD Zohor" - 25.09.2018
 585 kBSituácia new-window
 
Oznámenie o začatí konania - začatie stavebného konania spojeného s územným konaním - Rodinný dom a garáž - 14.09.2018
 
Rozhodnutia o umiestneí stavby 26.08.2018
 
Oznámenie o začatí konania - BUILDCOM s. r. o. - 15.08.2018
 
Oznámenie o začatí konania - RD Ďurák - 15.08.2018
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 13.07.2018
 
Oznámenie o začatí územného konania na stavbu: ,,Vodovod a splašková kanalizácia" - 06.07.2018
 259 kBSituácia new-window
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Dolná ulica - 28.06.2018
 
Územné rozhodnutie - Chodník - Na záhumní - 28.06.2018
 
Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - 11.06.2018
 
 
Stavebné povolenie - 28.02.2018
 
Stavebné povolenie - 13.02.2018
 
Stavebné povolenie - 07.02.2018
 
Stavebné povolenie - 26.01.2018
 
Rozhodnutie - 15.01.2018
 
Oznámenie o začatí konania - 08.01.2018
 
Stavebné povolenie - 08.01.2018
 
 
 2018
 
 
Oznámenie o začatí konania - 21.12.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 01.12.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 24.11.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 16.11.2017
 
Stavebné povolenie - 16.11.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 16.10.2017
 
Rozhodnutie - 10.10.2017
 
Stavebné povolenie - 02.10.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 08.09.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 18.08.2017
 
Oprava zrejmej chyby - 04.08.2017
 
Územné rozhodnutie - 02.08.2017
266 kBENERGETIKA new-window
1,8 MBREGULATIVY new-window
 
Stavebné povolenie - 02.08.2017
 
Stavebné povolenie - 02.08.2017
 
Rozhodnutie o umiestnení stavby - 11.07.2017
2,4 MBAUTOPARKY-SK new-window
 
Oznámenie o začatí konania - 28.06.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 05.06.2017
2,8 MBSituácia VO new-window
 
Stavebné povolenie - 05.06.2017
 
Oznámenie o začatí konania - 15.05.2017
 
Oznámenie 16.03.2017
 
288 kBSituácia VO new-window
 
 
 
2017
 
 
649 kBMT spektrum IS Záhumenice II. new-window  21.12.2016
325 kBMT spektrum - situácia NN new-window  21.12.2016
339 kBMT spektrum - situácia VO new-window  21.12.2016
 
928 kBAUTOPARKY-SK new-window  21.12.2016
   90 MBAUTOPARKY-SK new-window  21.12.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie