Stavebný úrad

 

docs Žiadosť o vydanie stavebného povolenia FO (47 kB)  
docs Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby (57 kB)
 
docs Žiadosť o vydanie stanoviska: k územnému konaniu + vyňatiu z PPF
/ stavebnému konaniu / zmene v užívaní / odstráneniu stavby
(26 kB)
 
docs Ohlásenie udržiavacích prác (20 kB)
 
docs Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (65 kB)
 
docs Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu (28,5 kB)
 
docs Návrh na vydanie územného rozhodnutia (19 kB)
 
docs Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností (29 kB)
 
docs Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie (36 kB)
 
docs Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby (20 kB)
 
docs Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením (63 kB)
 
docs Ohlásenie drobnej stavby (19 kB)
 
docs Žiadosť o povolenie rozkopávky (18 kB)
 
docs Potvrdenie o veku stavby - žiadosť (28,5 kB)
 Životné prostredie

 

docs Žiadosť o MZZO do prevádzky (31 kB)
 
docs Žiadosť o MZZO k stavebnému povoleniu (39 kB)
 
docs Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie
vzdušia na rok 20..
(35 kB)
 
docs Žiadosť o vyjadrenie k SP podľa vodného zákona (30 kB)
 
docs Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (40,5 kB)
 
docs Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka - do 15. rokov (26 kB)
 

 

 

Komunálny odpad

 

docs Žiadosť o pridelenie popolnice (19 kB)
 
docs Žiadosť o výmenu popolnice (19 kB)
 
docs Žiadosť o zmenu veľkosti/intervalu popolnice (19 kB)
 
docs Žiadosť o zníženie poplatku za KO (23 kB)
 

 

 

Doprava

 

docs Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnej / účelovej komunikácii (16 kB)
 

 

 

Miestne dane (daň z nehnuteľnosti, daň za psa)

 

pdfs Miestne dane - Priznanie  (387 kB)
pdfs Miestne dane - Súhrn príloh (309 kB)
pdfs Miestne dane - II. Oddiel - daň z pozemkov (383 kB)
pdfs Miestne dane - III Oddiel - daň zo stavieb sl. na jeden účel (366 kB)
pdfs Miestne dane - III. Oddiel - daň zo stavieb sl. na viaceré účely (337 kB)
pdfs Miestne dane - IV. Oddiel - daň z bytov a NP (382 kB)
pdfs Miestne dane - zníženie alebo oslobodenie od dane (553 kB)
pdfs Miestne dane - Priznanie k dani za psa (788 kB)
docs Miestne dane - potvrdenie (130 kB)
pdfs Miestne dane - poučenie (256 kB)

 

 

Sociálne veci

 

docs Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (66 kB)
docs Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku (67 kB)  
docs Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci - donáška obedov (83 kB)
 
docs Žiadosť o zabezpečenie donášky obedov (24 kB)
 
docs Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov - donáška obedov (25 kB)
 
docs Zápisný lísok stravníka (13 kB)
 
docs Lekársky nález  donáška obedov (38 kB)
 

 

 

Opatrovateľské služby

 

docs Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (32 kB)
 
docs Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci (37 kB)
 
docs Lekársky nález (38 kB)
 

 

 

Technické služby spol. s r.o.

 

docs Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou pre obyvateľstvo (36 kB)  
docs Žiadosť o vydanie vyjadrenia prevádzkovateľa verejnej kanalizačnej siete v obci Zohor (44 kB) NOVÉ
 

 

 

Iné tlačivá

 

docs Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Zohor (19 kB)
 
docs Zúčtovanie dotácie poskytnutej na bežné výdavky  (19 kB)
 
docs Prihláška na slávnostné uvítanie dieťaťa do života (14 kB)
 
docs Plnomocenstvo (26 kB)
 
docs Čestné vyhlásenie (26 kB)
 
docs Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla (14 kB)
 
docs Žiadosť o potvrdenie súpisného čísla (30 kB)
 
docs Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu (30 kB)
 
docs Žiadosť o spracovanie informačných výpisov po ROEP (34 kB)
 
docs Žiadosť o zápis do evidencie SHR (16 kB)
 
Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie