Úvod  Samospráva  Základné dokumenty  Všeobecne záväzné nariadenia

Základné dokumenty

Všeobecne záväzné nariadenia - platné znenia

 

Veľkosť Popis

 

2022

298 kB

VZN č. 1/2022

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor-Zmeny a doplnky č.8 new-window

176 kB

VZN č. 2/2022

o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka škoslkého zariadenia na územní obce Zohor new-window

 

2020

521 kB

VZN č. 1/2020

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor-Zmeny a doplnky č.7 new-window

 

2019

1,9 MB

VZN č. 1/2019

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Zohor a podmienkach predaja počas Hodových jarmokov a Vianočného trhu new-window

1,7 MB

VZN č. 2/2019

Trhový poriadok new-window

 

2018

150 kB

VZN č. 1/2018,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor - Zmeny a doplnky č. 4
 new-window

682 kB

Príloha č. 1 new-window

2,1 MB

Príloha č. 2 new-window

1,6 MB

Príloha č. 3 new-window

101 kB

VZN č. 2/2018,
o úprave názvov ulíc a určení názvov novovzniknutých ulíc v obci Zohor
 new-window

575 kB

Dodatok č. 1 new-window

410 kB

Dodatok č. 2 new-window

233 kB

Príloha č. 1 new-window

291 kB

Príloha č. 2 new-window

508 kB

Príloha č. 3 new-window

639 kB

Príloha č. 4 new-window

719 kB

Príloha č. 5 new-window

660 kB

Príloha č. 6 new-window

1,2 MB

Príloha č. 7 new-window

404 kB

VZN č. 3/2018,
o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
 new-window

404 kB

VZN č. 4/2018,
o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
 new-window

236 kB

Dodatok č. 1 new-window

 

2017

216 kB

VZN č. 1/2017,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie ÚPN obce Zohor - Zmeny a doplnky č. 5
new-window

156 kB

Príloha č. 1 new-window

2,3 MB

Príloha č. 2 new-window

2,3 MB

Príloha č. 3 new-window

784 kB

VZN č. 2/2017,
o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane na území obce Zohor
new-window

423 kB

Dodatok č. 1 new-window

934 kB

VZN č. 3/2017,
o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v SENIOR ZOHOR n.o.
new-window

1,8 MB

VZN č. 4/2017,
zásady hospodárenia s majetkom obce Zohor
new-window

348 kB

VZN č. 5/2017,
o zrušení Všeobecne záväzných nariadení
 new-window

470 kB

VZN č. 6/2017,
o poplatkoch za úkony vykonané obcou Zohor
 new-window

 

2016

5,3 MB

VZN č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zohor
new-window

277 kB

VZN č. 2/2016
o miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zohor
new-window

388 kB

Dodatok č. 1 new-window

 

2015

597 kB

VZN č. 1/2015
o dani za ubytovanie
new-window

372 kB VZN č. 2/2015
k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Zohor
new-window
782 kB

VZN č. 3/2015
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Zohor
new-window

 

2014

419 kB

VZN č. 2/2014,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Zohor
new-window

144 kB

Dodatok č. 1 new-window

830 kB

Dodatok č. 2 new-window

497 kB

Dodatok č. 3 new-window

497 kB

Dodatok č. 4 new-window

497 kB

Dodatok č. 5 new-window

497 kB

Dodatok č. 6 new-window

497 kB

Dodatok č. 7 new-window

150 kB

Dodatok č. 8 new-window

557 kB VZN č. 3/2014
k Zmenám a doplnkom č. 2 Územného plánu obce Zohor + Dodatok č. 1
new-window
2,5 MB

VZN č. 4/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Zohor + Dodatok č. 1
new-window

2,5 MB

Dodatok č. 2 new-window

90 kB

Dodatok č. 3 new-window

 

2010

1,75 MB

VZN č. 2/2010
o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Zohor + Dodatok č. 1
new-window

 

2009

1,91 MB

VZN č. 1/2009
o obecnej polícii
new-window

 

2006

620 kB

VZN č. 1/2006
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
new-window

 

2005

2,24 MB

VZN č. 1/2005
o správe cintorína a zabezpečení poriadku na cintoríne v Zohore - cintorínsky poriadok + Dodatok č. 1
new-window

 

2004

607 kB

VZN č. 2/2004
o chove, vodení a držaní psov na území obce Zohor
new-window

682 kB

VZN č. 3/2004
o spôsobe určenia úhrady, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu + Dodatok č. 1, 2, 3, 4, 5
new-window

616 kB

Dodatok č. 6 new-window

260 kB

VZN č. 5/2004
o určení školského obvodu základnej školy na území obce Zohor
new-window

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie