Vnútorný predpis - cenník prenájmov jednotlivých ihrísk a celého multifunkčného športového areálu

 

Smernica Materskej školy, Školská 2, Zohor č. 9/2021

 

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2021 – 2025

  

Operačný plán ZÚ MK obce Zohor na zimné obdobie 2017/2018

 

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2016 – 2020

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Zohor na obdobie 2015 - 2024

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce zohor

 

Hodnotenie a monitorovanie PHSR

2015

 

 

2014

 

 

2013

 

 

2012

 

 

Program odpadového hospodárstva obce Zohor

 

Prehľad zákonov

Obec Zohor v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, podľa ktorých koná a rozhoduje.

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 346/1990 Zb. SNR o voľbách do orgánov samosprávy obcí

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie