Zásady odmeňovania poslancov a volených členov komisií v obci Zohor

Vnútorná smernica - predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z.

 
Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa je na základe § 10 ods. 1 zákona
Ing. Magdaléna Gregerová, hlavný kontrolór obce Zohor

Vnútorná smernica o odmeňovaní zástupcu starostu obce Zohor

Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva obce Zohor

Poriadok odmeňovania volených orgánov samosprávy, členov zboru pre občianske záležitosti, pracovníkov obecného úradu účinkujúcich pri občianskych obradoch a kronikárky obce 2016

 
  111 kBDodatok č. 1 new-window

Registratúrny poriadok obce Zohor 2016

Podmienky na prenájom Kultúrneho domu Zohor

Štatút 2016

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov

Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie