Úvod  Samospráva  Ochrana obyvateľstva  Civilná ochrana

Civilná ochrana

Odborná príprava krízového štábu a jednotiek civilnej ochrany obce Zohor 2021

Záchranné práce

 

Kolektívna ochrana obyvateľstva - ukrytie

 

Odborná príprava krízového štábu a jednotiek civilnej ochrany obce Zohor 2020

Krízová komunikácia

 

Bezpečnostné opatrenia pri záchranných prácach

 

Nebezpečné látky

 

Kliešte

Leták Ako sa chrániť pred kliešťom - deti (pdf - 422 kB)

Leták Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť (pdf - 3,72 MB)

 

 

Ako sa chrániť?

ako sa chrániť (pdf, 79.9 kB)

 

 

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti

príloha odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pdf, 101 kB)

 

 

Príprava na mimoriadne situácie

Vážení obyvatelia,


v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou.
Táto príprava obsahuje niektoré návody a doporučenia, podľa ktorých by sme sa mali správať, ak sa ocitneme v ohrození. Tieto informácie nie s vyčerpávajúce, pretože priebeh každej udalosti si vyžaduje iný spôsob správania a konania.

 

 

ČO JE MIMORIADNA SITUÁCIA?

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí na život, zdravie a majetok. Počas mimoriadnej situácie sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí. Vyhlasuje sa a odvoláva prostredníctvom hromadných prostriedkov.

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY O TOM, ČO ROBIŤ V PRÍPADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE.


- Rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov

- Nerozširujte poplašné a neoverené správy
- Upozornite ohrozené osoby vo Vašom okolí
- Netelefonujte zbytočne
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu
- Najväčšiu hodnotu má život až potom majetok
- Podriaďte sa pokynom záchranárov
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci

Pred opustením bytu

- Uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu
- Informujte susedov o vzniknutej situácii
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere
- Pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany
- Domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom
- Uzamknite byt
- Dostavte sa na určené miesto
- Dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu

Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, okamžite volajte na telefónne čísla:


158 - Policajný zbor
(zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, ...)
155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných látok, ...)
112 – linky pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej udalosti


Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:

1. druh udalosti
2. miesto udalosti
3. rozsah udalosti
4. miesto odkiaľ voláte
5. Vaše meno a číslo telefónu

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchranne zložky.

Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené.
 
II. AKO PREDCHÁDZAŤ  VZINKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ

 

  • Zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí

  • Udržiavajte voľné únikové cesty

  • Ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu

  • Nikdy nepoužívajte pri úniku výťah

  • Ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej strane dverí

  • Nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky neurčia jeho bezpečnosť

  • Používajte certifikované spotrebiče

  • Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci

  • Svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby

  • Nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva

  • Informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí

 • Rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánovIII. VAROVNÉ SIGNÁLY


TÓN SIRÉNY DĹŽKA TÓNU NÁZOV SIGNÁLU
Kolísavý 2 minúty VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Stály 6 minút OHROZENIE VODOUPo zaznení varovných signálov nasleduje slovná informácia o udalosti v hromadných informačných prostriedkoch.


KONIEC OHROZENIA
sa vyhlasuje 2 min. stálym tónom sirén bez opakovania
KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.

POZORKaždý druhý piatok v mesiaci sa o 12:00 h. vykonáva preskúšanie prevádzky schopnosti systémov varovania 2 – minútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač.IV. KDE ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O MOŽNOM OHROZENÍ A PRÍSLUŠNÝCH OCHRANNÝCH OPATRENIACH

- Občan – na príslušnom obecnom úrade
- Zamestnanec – od svojho zamestnávateľa
- Právnická osoba, podnikateľ – na príslušnom obecnom úrade
- Na obvodnom úrade, odbor krízového riadenia
- Na krajskom úrade, odbor krízového riadenia

Názov organizácie Tel. Fax E–mail
ObÚ v BA 02 5931 2328 02 5931 2452 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ObÚ v MA 02 5931 2328 034 772 3854 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ObÚ v PK 033 641 2264 033 641 2159 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ObÚ v SC 02 4592 6643 02 4592 6159 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
KÚ v BA 02 5931 2440 02 5441 0311 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ KONTAKTY

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane:
   - stála informačná linka – tel. č. 048 4143 514
   - webová stránka – www.szubb.sk

  • Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave
   - webová stránka – www.uvzsr.sk

  • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP L. Dérera v Bratislave – Toxikologické informačné centrum:
   - stála informačná linka – tel. č. 02 5477 4166
   - webová stránka – www.healthnet.sk

  • Ministerstvo zdravotníctva SR:
   - stála informačná linka – tel. č. 02 5937 3116
   - webová stránka – www.health.gov.sk

 • Úrad civilnej ochrany MV SR:
  - stála informačná linka – tel. č. 02 5341 3555
  - webová stránka – www.uco.skV. OCHRANA PRED POVODŇAMI


Povodne,
resp. záplavy vznikajú pri zvýšení hladín vodných tokov, voda vystúpy z koryta a zaplaví priľahlé územie

Pred povodňou

- Hodnotné predmety zo suterénov a garáží umiestnite do vyšších častí domu
- Pripravte si vrecia s pieskom, tesniacu fóliu, príp. dosky na utesnenie okien, dverí, kanalizácie
- Pripravte si evakuačnú batožinu
- Informujte sa na obecnom úrade, kde budete evakuovať v prípade povodne

Pri povodni

- Na základe pokynov povodňových orgánov obce, polície a záchranárov opustite ohrozený priestor, dodržte zásady pre opustenie bytu
- Presuňte sa na určené miesto

Po povodni

- Nechajte si skontrolovať stav domu, bytu, stav kanalizácie, rozvody energií a vody
- Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, plodín – riaďte sa pokynmi hygienika
- Kontaktujte príslušnú poisťovňu ohľadom náhrady škôd
- Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci, v prípade potreby si vyžiadajte finančnú pomoc, pitnú vodu, potraviny, hygienické potreby

VI. OCHRANA PRED ÚČINKAMI NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK


Nebezpečné látky
sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie života, majetku alebo životného prostredia.
V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynov alebo výparov.

Pri vzniku havárie

- Ak ste vonku, čo najrýchlejšie opustite ohrozený priestor. Pamätajte, že nebezpečná látka sa šíri v smere vetra. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách
- Ak ste v byte, zostaňte vo vnútri
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere, vetráky
- Vypnite ventiláciu
- Sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch
- Zbytočne netelefonujte
- Budovu opustite len na základe pokynu
- Vezmite si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany


VII. OCHRANA V PRÍPADE JADROVEJ HAVÁRIE


Rádioaktívne látky
sú látky, nachádzajúce sa v prírode alebo umelo vyrobené, ktoré sú schopné samovoľne sa premieňať – rozpadať. Pri tejto premene vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou. Niektoré druhy žiarenia sú málo prenikavé a na ich pohltenie stačia tenké vrstvy, napr. papier, iné druhy sú však také prenikavé, že na ich pohltenie treba hrubé vrstvy ťažkých materiálov, napr. betónu.
Žiarenie vysielané rádioaktívnymi látkami môže spôsobiť ožiarenie dvojakého druhu:
- vonkajšie ožiarenie – ak je zdroj žiarenia mimo ožarovaného organizmu,
- vnútorné ožiarenie – ak sa rádioaktívna latka dostane nejakým spôsobom do organizmu, môže to byť dýchaním, požitím kontaminovaných potravín alebo cez pokožku.

Po vyhlásení havárie

- čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti
- zatvorte a utesnite okná, dvere, vypnite ventilačné zariadenia a klimatizáciu
- sledujte vysielanie hromadných informačných prostriedkov
- zhromaždite celú rodinu. Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a školských zariadení, bude o nich postarané
-  pripravte si improvizované prostriedky ochrany osôb
- pripravte si evakuačnú batožinu a jódové tablety
- zabezpečte svoje potraviny pred kontamináciou uložením do obalov, mrazničky, chladničky alebo komory
- postarajte sa zvieratá, zabezpečte im krmivo a vodu
- budovu opustite len na základe pokynu orgánov samosprávy, štátnej správy

VIII. OCHRANA PRED BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI


Bakteriologické (biologické) látky
môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo v uzavretom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení. Ich výskyt sa zisťuje mikrobiologickou analýzou odobratej vzorky.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky je potrebné:

- dôsledne dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia
- sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou
- nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov
- vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite niečím prikryť
- opustiť miestnosť, vypnúť klimatizáciu
- umyť si ruky mydlom, vodou
- vyzliecť kontaminované oblečenie
- kontaktovať záchranné zložky
- hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zriadeniu

IX. OCHRANA V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA ULOŽENIA BOMBY


Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.

Ako konať

- okamžite ohláste udalosťna linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158
- ak sa udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru
- nepodľahnite vlastnej zvedavosti
- do budovy sa vráťte až na pokyn príslušného orgánu

X. PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY


Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým rukopisom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota alebo výhražný text.

Ako konať

- podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou
- zásielku uložte do igelitového vrecka alebo iného vhodného obalu
- opustite miestnosť, umyte si ruky
- udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158

XI. MOŽNÉ OHROZENIE NA ÚZEMÍ BRATISLAVSKÉHO KRAJA

  • povodne – Morava, Dunaj

  • únik nebezpečnej látky – objekty s chemickou výrobou
   - objekty s potravinovou výrobou
   - zimné štadióny
   - preprava nebezpečných látok po cestných a železničných komunikáciách

  • jadrová havária – jadrové zariadenie J. Bohunice

  • snehové kalamity, víchrice

 • bioterorizmus – priestory so sústredením veľkého počtu osôb (obchodné centrá, železničné a autobusové stanice, pošty)

 

ČO JE TO EVAKUÁCIA?

   

Evakuácia
je odsun ohrozených osôb, zvierat, príp. vecí z ohrozeného územia.
Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území
a) krátkodobo – s možným návratom osôb do 72 hodín
b) dlhodobo – s možným návratom osôb po 72 hodinách
Evakuácia zvierat a vecí sa plánuje a vykonáva spravidla po evakuácii obyvateľstva. Evakuáciu riadi a zabezpečuje obec, obvodný úrad a krajský úrad prostredníctvom evakuačných komisií. Evakuácia bude vyhlásená až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obyvateľstvo bude vyrozumené o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

ČO MÁ OBSAHOVAŤ EVAKUAČNÁ BATOŽINA?

  • odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny
   pre deti             do 25 kg
   pre dospelých   do50kg

  • osobné doklady, cennosti, dôležité dokumenty, doklady, peniaze a platobné karty

  • lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby

  • základné trvanlivé potraviny a nápoje

  • predmety dennej potreby a osobnej hygieny
  • prikrývka (spací vak)
  • náhradná bielizeň, odev, obuv
  • vrecková lampa, sviečky, zápalky
  • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík)

 • pre deti pribaliť hračkuIMPROVIZOVANÉ PROSTRIEDKY NA OCHRANU OSOBY


Improvizované prostriedky ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest, očí a povrchu tela. Improvizované prostriedky sa používajú najmä pri:

- úniku z priestoru kontaminovaného nebezpečnou látkou
- prekonávaní kontaminovaného priestoru
- evakuácii obyvateľstva
Ochrana hlavy

  • čiapka, šatka, šál

  • uterák, vreckovka

 • okuliare


Ochrana trupu

 • kabát, bunda, kombinéza, nohavice, športová súprava, nepremokavý plášť


Ochrana rúk a nôh

  • rukavice

  • igelitové vrecká, tašky

 • čižmy, vysoké celé topánky

 

 

AKO POSKYTNÚŤ 1. POMOC?

 

  • zastaviť život ohrozujúce krvácanie

  • pri bezvedomí zaistiť voľnosť dýchacích ciest

  • pri zástave dýchania poskytnúť umelé dýchanie

  • pri zástave srdca vykonať masáž srdca

 • zabezpečiť protišokové opatrenia

Príprava na mimoriadne situácie

Vážení obyvatelia,
     v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou človeka alebo ich kombináciou.
     Táto príprava obsahuje niektoré návody a doporučenia, podľa ktorých by sme sa mali správať, ak sa ocitneme v ohrození. Tieto informácie nie s vyčerpávajúce, pretože priebeh každej udalosti si vyžaduje iný spôsob správania a konania.

ČO JE MIMORIADNA SITUÁCIA

     Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí na život, zdravie a majetok. Počas mimoriadnej situácie sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnych udalostí. Vyhlasuje sa a odvoláva prostredníctvom hromadných prostriedkov.

I. VŠEOBECNÉ ZÁSADY O TOM, ČO ROBIŤ V PRÍPADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE.

- Rešpektujte informácie z oficiálnych zdrojov
- Nerozširujte poplašné a neoverené správy
- Upozornite ohrozené osoby vo Vašom okolí
- Netelefonujte zbytočne
- Nepodceňujte vzniknutú situáciu
- Najväčšiu hodnotu má život až potom majetok
- Podriaďte sa pokynom záchranárov
- Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci

Pred opustením bytu
- Uzatvorte prívod vody, elektriny, plynu
- Informujte susedov o vzniknutej situácii
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere
- Pripravte si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany
- Domáce zvieratá zásobte vodou a krmivom
- Uzamknite byt
- Dostavte sa na určené miesto
- Dodržiavajte pokyny orgánov zabezpečujúcich evakuáciu

     Ak zistíte vznik mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, okamžite volajte na telefónne čísla:

158 - Policajný zbor (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, ...)
155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných látok, ...)
112 – linky pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej udalosti

 Pri oznamovaní vzniku mimoriadnej udalosti uveďte:
1. druh udalosti
2. miesto udalosti
3. rozsah udalosti
4. miesto odkiaľ voláte
5. Vaše meno a číslo telefónu

     Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchranne zložky.
     Záchranné práce vykonávajú v prvom rade profesionálne základné záchranné zložky, ktoré sú na túto činnosť pripravené a adekvátne vybavené.

II. AKO PREDCHÁDZAŤ  VZINKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ


  • Zredukujte riziká vzniku požiaru vo vlastnom dome, na pracovisku, vo svojom okolí

  • Udržiavajte voľné únikové cesty

  • Ak vznikne požiar v budove, kde sa nachádzate, opustite budovu a volajte záchranu

  • Nikdy nepoužívajte pri úniku výťah

  • Ak pocítite, že dvere sú horúce, neotvárajte ich, môže to znamenať požiar na druhej strane dverí

  • Nikdy nevstupujte späť do domu, pokiaľ hasiči a ďalšie záchranné zložky neurčia jeho bezpečnosť

  • Používajte certifikované spotrebiče

  • Dodržiavajte zásady bezpečnosti pri práci

  • Svojou činnosťou neohrozujte seba ani iné osoby

  • Nevyhľadávajte zdroje nebezpečenstva

  • Informujte sa o možných zdrojoch rizík vo svojom okolí

 • Rešpektujte varovné signály a pokyny zodpovedných orgánov


III. VAROVNÉ SIGNÁLY

TÓN SIRÉNY              DĹŽKA TÓNU                     NÁZOV SIGNÁLU
Kolísavý                          2 minúty                  VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Stály                               6 minút                        OHROZENIE VODOU

    Po zaznení varovných signálov nasleduje slovná informácia o udalosti v hromadných informačných prostriedkoch.

     KONIEC OHROZENIAsa vyhlasuje 2 min. stálym tónom sirén bez opakovania
     KEĎ ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL, zapnite si rádio, televíziu, kde sa dozviete o tom, čo sa stalo a riaďte sa vydanými pokynmi.

POZOR     Každý druhý piatok v mesiaci sa o 12:00 h. vykonáva preskúšanie prevádzky schopnosti systémov varovania 2 – minútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač.


IV. KDE ZÍSKAŤ INFORMÁCIE O MOŽNOM OHROZENÍ A PRÍSLUŠNÝCH OCHRANNÝCH OPATRENIACH
- Občan – na príslušnom obecnom úrade
- Zamestnanec – od svojho zamestnávateľa
- Právnická osoba, podnikateľ – na príslušnom obecnom úrade
- Na obvodnom úrade, odbor krízového riadenia
- Na krajskom úrade, odbor krízového riadenia

Názov organizácie          Tel.                   Fax                     E – mail
ObÚ v BA              02 5931 2328       02 5931 2452          Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ObÚ v MA              034 772 5806       034 772 3854         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ObÚ v PK              033 641 2264       033 641 2159         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
ObÚ v SC             02 4592 6643        02 4592 6159         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
KÚ v BA                02 5931 2440       02 5441 0311         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ KONTAKTY

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Informačné centrum pre bakteriologické (biologické) a toxínové zbrane:
   - stála informačná linka – tel. č. 048 4143 514
   - webová stránka – www.szubb.sk

  • Úrad verejného zdravotníctva SR v Bratislave
   - webová stránka – www.uvzsr.sk

  • Klinika pracovného lekárstva a toxikológie FNsP L. Dérera v Bratislave – Toxikologické informačné centrum:
   - stála informačná linka – tel. č. 02 5477 4166
   - webová stránka – www.healthnet.sk

  • Ministerstvo zdravotníctva SR:
   - stála informačná linka – tel. č. 02 5937 3116
   - webová stránka – www.health.gov.sk

 • Úrad civilnej ochrany MV SR:
  - stála informačná linka – tel. č. 02 5341 3555
  - webová stránka – www.uco.sk


V. OCHRANA PRED POVODŇAMI

    Povodne, resp. záplavy vznikajú pri zvýšení hladín vodných tokov, voda vystúpy z koryta a zaplaví priľahlé územie

Pred povodňou
- Hodnotné predmety zo suterénov a garáží umiestnite do vyšších častí domu
- Pripravte si vrecia s pieskom, tesniacu fóliu, príp. dosky na utesnenie okien, dverí, kanalizácie
- Pripravte si evakuačnú batožinu
- Informujte sa na obecnom úrade, kde budete evakuovať v prípade povodne

Pri povodni
- Na základe pokynov povodňových orgánov obce, polície a záchranárov opustite ohrozený priestor, dodržte zásady pre opustenie bytu
- Presuňte sa na určené miesto

Po povodni
- Nechajte si skontrolovať stav domu, bytu, stav kanalizácie, rozvody energií a vody
- Zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, znehodnotených potravín, plodín – riaďte sa pokynmi hygienika
- Kontaktujte príslušnú poisťovňu ohľadom náhrady škôd
- Informujte sa o miestach humanitárnej pomoci, v prípade potreby si vyžiadajte finančnú pomoc, pitnú vodu, potraviny, hygienické potreby

VI. OCHRANA PRED ÚČINKAMI NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTOK

     Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie života, majetku alebo životného prostredia.
V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynov alebo výparov.

Pri vzniku havárie
- Ak ste vonku, čo najrýchlejšie opustite ohrozený priestor. Pamätajte, že nebezpečná látka sa šíri v smere vetra. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách
- Ak ste v byte, zostaňte vo vnútri
- Uzatvorte a utesnite okná, dvere, vetráky
- Vypnite ventiláciu
- Sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch
- Zbytočne netelefonujte
- Budovu opustite len na základe pokynu
- Vezmite si evakuačnú batožinu a improvizované prostriedky ochrany

VII. OCHRANA V PRÍPADE JADROVEJ HAVÁRIE

     Rádioaktívne látky sú látky, nachádzajúce sa v prírode alebo umelo vyrobené, ktoré sú schopné samovoľne sa premieňať – rozpadať. Pri tejto premene vysielajú neviditeľné žiarenie, ktoré má schopnosť prenikať hmotou. Niektoré druhy žiarenia sú málo prenikavé a na ich pohltenie stačia tenké vrstvy, napr. papier, iné druhy sú však také prenikavé, že na ich pohltenie treba hrubé vrstvy ťažkých materiálov, napr. betónu.
Žiarenie vysielané rádioaktívnymi látkami môže spôsobiť ožiarenie dvojakého druhu:
- vonkajšie ožiarenie – ak je zdroj žiarenia mimo ožarovaného organizmu,
- vnútorné ožiarenie – ak sa rádioaktívna latka dostane nejakým spôsobom do organizmu, môže to byť dýchaním, požitím kontaminovaných potravín alebo cez pokožku.

Po vyhlásení havárie
- čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti
- zatvorte a utesnite okná, dvere, vypnite ventilačné zariadenia a klimatizáciu
- sledujte vysielanie hromadných informačných prostriedkov
- zhromaždite celú rodinu. Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a školských zariadení, bude o nich postarané
-  pripravte si improvizované prostriedky ochrany osôb
- pripravte si evakuačnú batožinu a jódové tablety
- zabezpečte svoje potraviny pred kontamináciou uložením do obalov, mrazničky, chladničky alebo komory
- postarajte sa zvieratá, zabezpečte im krmivo a vodu
- budovu opustite len na základe pokynu orgánov samosprávy, štátnej správy

VIII. OCHRANA PRED BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI

     Bakteriologické (biologické) látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo v uzavretom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení. Ich výskyt sa zisťuje mikrobiologickou analýzou odobratej vzorky.

Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky je potrebné:
- dôsledne dodržiavať hygienické a protiepidemické opatrenia
- sledovať informácie o situácii poskytované miestnou samosprávou
- nedotýkať sa podozrivých zásielok a predmetov
- vysypaný prášok, vyliatu kvapalinu zo zásielky neutierať, okamžite niečím prikryť
- opustiť miestnosť, vypnúť klimatizáciu
- umyť si ruky mydlom, vodou
- vyzliecť kontaminované oblečenie
- kontaktovať záchranné zložky
- hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zriadeniu

IX. OCHRANA V PRÍPADE ANONYMNÉHO OZNÁMENIA ULOŽENIA BOMBY

     Anonymné oznámenie o uložení bomby sa často zameriava na vyvolanie strachu a paniky. Ako objekt sú zvolené priestory s väčším sústredením ľudí. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená.
Ako konať
- okamžite ohláste udalosť na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158
- ak sa udalosť týka budovy, kde sa nachádzate, okamžite opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto priestoru
- nepodľahnite vlastnej zvedavosti
- do budovy sa vráťte až na pokyn príslušného orgánu

X. PREVZATIE PODOZRIVEJ ZÁSIELKY

     Po prevzatí listu, resp. balíka zvážte skutočnosti, ktoré Vás vedú k názoru, že ide o podozrivú zásielku. Takou môže byť napr. neočakávaná zásielka od neznámeho odosielateľa s podozrivým rukopisom, zapáchajúca zásielka alebo zásielka s podozrivým rukopisom. Po otvorení môže podozrenie vyvolať sypká hmota alebo výhražný text.
Ako konať
- podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou
- zásielku uložte do igelitového vrecka alebo iného vhodného obalu
- opustite miestnosť, umyte si ruky
- udalosť nahláste na linku tiesňového volania 112 alebo tel. č. 158

XI. MOŽNÉ OHROZENIE NA ÚZEMÍ BRATISLAVSKÉHO KRAJA


  • povodne – Morava, Dunaj

  • únik nebezpečnej látky – objekty s chemickou výrobou
   - objekty s potravinovou výrobou
   - zimné štadióny
   - preprava nebezpečných látok po cestných a železničných komunikáciách

  • jadrová havária – jadrové zariadenie J. Bohunice

  • snehové kalamity, víchrice

 • bioterorizmus – priestory so sústredením veľkého počtu osôb (obchodné centrá, železničné a autobusové stanice, pošty)


ČO JE TO EVAKUÁCIA ?

     Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, príp. vecí z ohrozeného územia.
Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území
a) krátkodobo – s možným návratom osôb do 72 hodín
b) dlhodobo – s možným návratom osôb po 72 hodinách
Evakuácia zvierat a vecí sa plánuje a vykonáva spravidla po evakuácii obyvateľstva. Evakuáciu riadi a zabezpečuje obec, obvodný úrad a krajský úrad prostredníctvom evakuačných komisií. Evakuácia bude vyhlásená až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obyvateľstvo bude vyrozumené o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

ČO MÁ OBSAHOVAŤ EVAKUAČNÁ BATOŽINA?


  •  odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny
   pre deti             do 25 kg
   pre dospelých   do50kg

  • osobné doklady, cennosti, dôležité dokumenty, doklady, peniaze a platobné karty

  • lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby

  • základné trvanlivé potraviny a nápoje

  • predmety dennej potreby a osobnej hygieny

  • prikrývka (spací vak)

  • náhradná bielizeň, odev, obuv

  • vrecková lampa, sviečky, zápalky

  • ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa uváženia (mobilný telefón, rádio, nožík)

 • pre deti pribaliť hračku


IMPROVIZOVANÉ PROSTRIEDKY NA OCHRANU OSOBY

     Improvizované prostriedky ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest, očí a povrchu tela. Improvizované prostriedky sa používajú najmä pri:
- úniku z priestoru kontaminovaného nebezpečnou látkou
- prekonávaní kontaminovaného priestoru
- evakuácii obyvateľstva
Ochrana hlavy

  • čiapka, šatka, šál

  • uterák, vreckovka

 • okuliare

Ochrana trupu

 • kabát, bunda, kombinéza, nohavice, športová súprava, nepremokavý plášť

Ochrana rúk a nôh

  • rukavice

  • igelitové vrecká, tašky

 • čižmy, vysoké celé topánky

AKO POSKYTNÚŤ 1. POMOC?

  • zastaviť život ohrozujúce krvácanie

  • pri bezvedomí zaistiť voľnosť dýchacích ciest

  • pri zástave dýchania poskytnúť umelé dýchanie

  • pri zástave srdca vykonať masáž srdca

 • zabezpečiť protišokové opatrenia


Vytvoril / Designed by Data Online
preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie preload obrazku navigacie